Back to 2022 Filipino Bible Fellowship Weekly List

True Life Bible-Presbyterian Church
FILIPINO BIBLE FELLOWSHIP

On Sundays at 3pm. Please contact Bro Jose Lagapa: 81853623 anytime.


Dear Brethren and Friends,

Welcome to the Filipino Bible Fellowship!

Please pray for our 6th Anniversary Thanksgiving on 31 July 2022. May you continue to remember also evangelistic ministry that the Lord will save more Filipinos. Below is a Tagalog translation of an article by our Pastor, The Rev Dr Jeffrey Khoo on “The Holy Spirit’s Role in Missions and Evangelism” on 5 June 2022 in the TLBPC Weekly. Please read and be encouraged!

ANG PAPEL NG ESPIRITU SANTO SA MISYON AT PAG-EEBANGHELYO

Tayo ay nabubuhay ngayon sa kapanahunan ng Banal na Espiritu. Sa panahong ito, ang Espiritu Santo ay napakaaktibo sa pagtupad sa banal na plano at layunin ng pagtubos sa mundong ito sa pamamagitan ng Simbahan.

Sa pangkalahatan, kinikilala ng Simbahan ang aktibong ministeryo ng Banal na Espiritu sa panahong ito ng Bagong Tipan. Gayunpaman, maraming kalituhan sa kung ano talaga ang ginagawa ng Espiritu sa pagpapalawak ng Kaharian ng Diyos. Pangunahing nagmumula ang kalituhan na ito sa charismatic movement. Sinasabi ng Third Wave Charismatism na ang Espiritu ngayon ay nasa tungkuling paggawa ng mga tanda at kababalaghan upang maakit ang mundo kay Cristo. Natugunan ko ang pagkalito na ito sa aking libro—Charismatism Q&A. Kaya hindi ko na ito ipapaliwanag dito. Mas gusto kong tuklasin dito ang papel ng Espiritu na ipinahayag sa atin ni Cristo.

Ang ministeryo ng Banal na Espiritu ay inihayag ni Jesus sa Juan 16:8–14. sabi ni Jesus, “At siya, pagparito niya, ay kaniyang susumbatan ang sanglibutan tungkol sa kasalanan, at sa katuwiran, at sa paghatol: Tungkol sa kasalanan, sapagka’t hindi sila nagsisampalataya sa akin; Tungkol sa katuwiran, sapagka’t ako’y paroroon sa Ama, at hindi na ninyo ako makikita; Tungkol sa paghatol, sapagka’t ang prinsipe ng sanglibutang ito ay hinatulan na. Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, nguni’t ngayon ay hindi ninyo mangatitiis. Gayon ma’y kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan: sapagka’t hindi siya magsasalita ng mula sa kaniyang sarili; kundi ang anomang bagay na kaniyang marinig, ang mga ito ang kaniyang sasalitain: at kaniyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Luluwalhatiin niya ako: sapagka’t kukuha siya sa nasa akin, at sa inyo’y ipahahayag.” Malinaw na inilarawan ni Jesus para sa atin kung ano ang magiging ministeryo ng Banal na Espiritu: Kanyang (1) sasawayin ang mundo ng kasalanan, ng katuwiran, at ng paghatol, (2) gagabay sa mga mananampalataya sa lahat ng katotohanan, at sa paggawa ng lahat ng mga bagay na ito, ay (3) luluwalhatiin ang Panginoong Jesus Cristo.

Bago ang Kanyang pag-akyat sa langit, si Jesus ay nagsabi sa Kanyang mga disipulo na sila “Datapuwa’t tatanggapin ninyo ang kapangyarihan, pagdating sa inyo ng Espiritu Santo: at kayo’y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, at sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kahulihulihang hangganan ng lupa” (Acts 1:8). Hindi gagawin ng Banal na Espiritu ang gawain ng misyon at pag-eebanghelyo nang nag-iisa. Gagamitin niya ang simbahan at gagawa sa pamamagitan ng mga miyembro nito upang ipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan kay Cristo sa buong mundo.

Sa kaugnayan ng sinabi ni Jesus, nakita natin na ang ministeryo ng Banal na Espiritu sa mga misyon at pag-eebanghelyo ay may dalawang bahagi:

Tinatawag ng Banal na Espiritu ang mga Makasalanan sa Nagliligtas na Kaalaman ni Cristo (Juan 16:8)

Tinatawag ng Diyos ang mga tao tungo sa nagliligtas na kaalaman ni Cristo sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu na may ministeryo ng pagkumbinsi sa mga tao sa kasalanan, sa katuwiran at sa paghatol. Bago maligtas ang isang tao, dapat niyang matanto na siya ay lubos na makasalanan, walang magawa upang iligtas ang kanyang sarili, at kailangan ang katuwiran ni Cristo upang tanggapin ng Diyos, at upang makatakas sa paghatol ng Kanyang poot. Ang panlabas na tawag ng pangangaral ng Ebanghelyo ay dapat na sinamahan ng panloob na tawag na ito ng Espiritu sa pagkumbinsi sa isang tao ng kasalanan, ng katuwiran, at ng paghatol, kung siya ay maliligtas.

Sa kaugnayan nito, dapat tayong lahat ay mahikayat na gagawin ang pag-eebanghelyo. Ang tungkulin ng pangangaral ng mabuting balita ay pag-aari ng Cristiyano, ngunit ang responsibilidad ng pagbabalik-loob ng isang kaluluwa ay sa Espiritu. Hindi tayo dapat makonsensya o mawalan ng pag-asa kung tatanggihan ng mga tao ang ebanghelyo pagkatapos nating mangaral sa kanila. Hindi tayo mananagot para sa pagwawagi ng kaluluwa o pagliligtas ng kaluluwa, ngunit sa pangangaral ng ebanghelyo. Kailangan lang nating maghasik ng binhi ng ebanghelyo, ang Diyos na Espiritu ang nagbibigay ng paglago. Sa Mga Gawa 2:47, sinabi sa atin na ang Panginoon ang nagdadagdag sa Kanyang simbahan ng ilan man na dapat maligtas.

Kapag ipinangangaral natin ang ebanghelyo, kailangan nating mangaral sa lahat ng uri ng tao: bata at matanda, mayaman at mahirap, mataas at mababa. Minsan, napapabayaan natin ang pangangaral ng ebanghelyo sa maliliit na bata at sa mga may kapansanan sa pag-iisip. Ipinapalagay natin na hindi nila mauunawaan ang ebanghelyo. Huwag nating maliitin ang kapangyarihan ng Espiritu sa Kanyang ministeryo ng pagdadala ng gayong mga tao sa kaharian ng Diyos. Ang Banal na Espiritu ay maaaring magbigay sa gayong mga tao ng mas mataas na katalinuhan sa punto kung kailan ang ebanghelyo ay ipinangaral sa kanila, upang maging dahilan upang maunawaan at tanggapin nila si Cristo bilang Panginoon at Tagapagligtas. Maging tapat lamang tayo sa paggawa ng gawain ng pag-eebanghelyo, at hayaan ang Banal na Espiritu na gawin ang Kanyang gawain ng pagkumbinsi at pagbabalik-loob.

Tinatawag ng Espiritu Santo ang mga Banal sa Ministeryo ng Ebanghelyo (Mga Gawa 1:8)

Sinasabi ng Mga Gawa 1:8, “Datapuwa’t tatanggapin ninyo ang kapangyarihan, pagdating sa inyo ng Espiritu Santo: at kayo’y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, at sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kahulihulihang hangganan ng lupa.”

Ang lahat ng Cristiyano ay may tungkuling mag-eebanghelyo, ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan kay Cristo (Mateo 28:18–20). Sa isang diwa, lahat tayo ay buong-panahong Cristiyanong manggagawa. Tayong lahat ay tinawag upang maging mga saksi ni Cristo. Sa ating kani-kaniyang hanapbuhay, sa ating iba’t ibang lugar ng trabaho, dapat tayong magpatotoo para sa Diyos sa ating pananalita at sa ating mga gawa. Ang kalapit na bahagi ng ministeryo ay ang ating Jerusalem. Iyon ang mga pinakamalapit sa atin—ang ating pamilya at mga kamag-anak. Pagkatapos ang ating Samaria—ang ating mga kapitbahay, kaibigan at kasamahan sa lugar ng trabaho. Panghuli hanggang sa sukdulan—sa mga estranghero.

Ang ilang mga Cristiyano ay may likas na kakayahan sa larangan ng pag-eebanghelyo. Pinagkalooban sila ng Banal na Espiritu ng espirituwal na kaloob ng pag-abot sa mga nawawala (Efeso 4:11).

May ilan na tatawagin ng Espiritu sa buong-panahong Cristiyanong paglilingkod upang maging mga pastor, guro, o mga misyonero. Ito ang nangyari sa simbahan ng Antioch nang sabihin ng Banal na Espiritu, “Ihiwalay mo sa akin sina Bernabe at Saulo” (Mga Gawa 13:2).

Paano ko malalaman kung tinawag ako ng Diyos na maging Kanyang buong-panahong lingkod? Mayroong ilang mga tagapagpahiwatig: Kung tinawag ka ng Panginoon sa buong-panahong ministeryo, mararanasan mo ang matindi at hindi maiiwasang pagnanais na sundin ang tawag ng Diyos na gawin ito; makikita mo ang iyong sarili na may kaloob sa pangangaral at pagtuturo habang aktibo kang naglilingkod sa Kanya sa simbahan; at makakahanap ka ng mga taong espirituwal ang pag-iisip (lalo na ang iyong mga pastor at elder) na nagpapatunay ng iyong pagnanais at pagiging angkop para sa buong-panahong paglilingkod.

Ipanalangin natin na ang Espiritu ay maglalaan ng ilan mula sa atin upang maglingkod sa Diyos bilang mga pastor, guro, at misyonero.

Konklusyon

Magpapasalamat tayo sa Panginoon sa pagpapadala ng Banal na Espiritu upang tulungan tayo sa gawain ng misyon at pag-eebanghelyo. Ang ating misyonero at mga pagsisikap sa pag-eebanghelyo ay maging matagumpay lamang dahil sa pakikilahok ng Banal na Espiritu. Nawa’y maging isapuso natin ang papel ng Espiritu sa pagtawag sa mga makasalanan tungo sa kaligtasan kay Cristo, at sa pagtawag sa mga santo sa buong-panahong paglilingkod bilang Cristiyano. JK

1 Goldhill Plaza, #03-35, S(308899)
admin@truelifebpc.org.sg
6254 1287

© 2022 True Life Bible-Presbyterian Church