Back to 2022 Filipino Bible Fellowship Weekly List

True Life Bible-Presbyterian Church
FILIPINO BIBLE FELLOWSHIP

On Sundays at 3pm. Please contact Bro Jose Lagapa: 81853623 anytime.


Dear Brethren and Friends,

Welcome to the Filipino Bible Fellowship!

The chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever (Westminster Shorter Catechism Q&A 1). We are able to do this when we seek His wise counsel regarding the things that we do in our everyday life. This wise guidance can only be received through the study of the Bible, God’s Word. Proverbs 1:5 says, “A wise man will hear, and will increase learning; and a man of understanding shall attain unto wise counsels…” We must desire to come every Lord’s Day and hear the Word of God and share it to others.

I pray you will relay to your own family members, relatives and friends the lessons you learned from the messages. You may share to them the verse/s that you remember and pray the Lord will work in their hearts to bring them to the saving knowledge of Christ. You can call them and tell them of their need to be saved. If we have two Sundays every month to share the Word to others, let us spend the other two to evangelize to our own family members and relatives in the Philippines.

Please continue to read the Tagalog translation of our founding Pastor, The Rev Timothy Tow’s, “Weekly Wisdom.” God bless. – Bro Jose

LINGGUHANG KARUNUNGAN (2/2)

Soberanya ng Diyos

Ang Soberanya ng Diyos ay isang mahalagang katangian na hindi natin dapat kalimutan. Kinilala ito ni Rev Tow at madalas niyang pinapaalalahanan ang kanyang mga mambabasa na makahanap ng kaaliwan sa kaalaman na ang Diyos ang may kontrol sa bawat pangyayari at nangyayari sa buhay. Upang madaig ang takot sa mga tao, ang mga Cristiyano ay hinihimok na magtiwala sa Diyos sa halip. Imposibleng bigyang-kasiyahan ang lahat ng tao, kaya hindi natin dapat ilagak ang ating tiwala sa mga tao, ngunit hanapin na pasayahin ang Diyos sa bawat maliit na bagay. Kapag may takot tayo sa Diyos, tayo ay “uurong sa mga kakilabutan ng mga tao.” Kapag nasiraan ng loob at nalulumbay, maaaring tingnan ng mga Cristiyano ang mga nilikha ng Diyos sa paligid bilang anyo ng kaaliwan. Naaliw si Rev Tow sa ginawang pagmamasid ni Haring David sa paglikha. Sa pamamagitan ng pagtingin sa mga nilikha sa paligid natin at sa itaas natin, si Haring David ay lumampas upang makahanap ng "pagkamulat sa Diyos." Umawit si David, “Kapag aking minalas ang iyong mga langit, ang gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin, na iyong itinalaga; Ano ang tao, na inaalaala mo siya? at ang anak ng tao, upang dalawin mo siya?” (Awit 8:3, 4). Tunay nga, kapag tinitingnan natin ang kalikasan, naaalala natin kung gaano tayo kahina at kung gaano kahanga-hanga ang Panginoon. Pinapaalalahanan ang mga mambabasa na ang lahat ng bagay ay gumagana para sa kabutihan at walang nangyayari sa pamamagitan ng pagkakataon lamang. Ang pag-iisip ng soberanya ng Diyos ay nagdudulot ng kagaanan sa bawat pusong nagtitiwala sa Kanya.

Pangangalaga ng Diyos

Higit pa rito, si Rev Tow ay nagpapatotoo kung paano ang Diyos ay ang ating Dakilang Tagapagbigay. Kapag nakararanas tayo ng mga paghihirap at panganib, ang Panginoon ay handang-handang liligtas sa atin. Laging hinahangad ni Cristo na gawin sa atin ang mabuti. Kapag tayo ay nangangailangan ng pang-araw-araw na pangangailangan, ang Panginoon ay mabilis na magbigay. Karapat-dapat na ipinahayag ni Rev Tow, "Utang namin sa Diyos ang pang-araw-araw na panustos ng apat na pangunahing pangangailangan (ayon sa idyoma ng Tsino) ng ating kabuhayan, viz. damit, pagkain, pabahay at transportasyon.”

Sa liwanag ng Pangangalaga ng Diyos, ang mga Cristiyano ay hinihimok na magpasalamat sa Panginoon para sa Kanyang sari-saring mga pagpapala at alalahanin ang mga dukha at nangangailangan (Galacia 2:10). Ang karaniwang problemang kinakaharap ng mga mananampalataya ay ang pagkatakot na hindi ibibigay ng Diyos ang kanilang mga pangangailangan. Sa halip na matakot sa kanilang sariling kawalan ng katapatan sa Panginoon, natatakot sila na Siya ay mabibigo. Hindi dapat ganito, at ang mga mambabasa ay hinihimok na “matutong mabuti na ang paglalaan para sa ating mga gusto ay gawain ng Diyos, hindi sa atin. Wala naman tayong kinalaman dito. Ngunit lahat tayo ay may kinalaman sa ating sariling tungkulin, sa ating inilaan na gawain, sa paggawa ng kalooban ng Diyos… kung gagawin natin ang mga ito nang may katapatan, pangangalagaan tayo ng Diyos.” Huwag nating kalimutang maging tapat sa ating mga tungkulin sa Panginoon habang ginagawa Niya ang gawain ng paglalaan ng ating mga pangangailangan!

Ang Biblia at ang mga Doktrina Nito

Madalas na sinulat ni Rev Tow ang tungkol sa Banal na Bibliya – ang naisulat na at ibinigay na Salita ng Diyos sa Tao. Inihalintulad niya ang Bibliya sa isang “brilyante ng katotohanan na may maraming balaybay” na nagtuturo sa tao kung paano siya umiiral at kung bakit siya nabubuhay sa kasalukuyang sanlibutang ito na punung-puno ng kahirapan. Inihayag ng Bibliya ang daan ng kaligtasan at nagbibigay din ng banal na karunungan at pagtuturo kung paano mamuhay ng masaya at matagumpay na buhay sa Panginoon. Itinatala nito ang batas ng Diyos at nangangako ng mga pagpapala sa mga sumusunod dito at sinusumpa ang mga sumusuway. Si Jesu-Cristo ay nananatiling pangunahing tema sa buong Biblia.

Nakalulungkot, maraming mga modernista at iskolar ng Bibliya ang sumisira at mayroong napakababang pananaw sa Salita ng Diyos. Nagbunga ito ng paggawa ng maraming bersyon ng Bibliya na nagbibigay ng hindi tumpak na pagsasalin at pagsisipi ng orihinal na Kasulatan. Bilang karagdagan, ang mahahalagang doktrina tulad ng doktrina ni Cristo at ng paglikha ay sinabotahe. Pinabulaanan ni Rev Tow ang matapang na pag-aangkin ng mga iskolar na ito na mayroong mababang pananaw sa Kasulatan at naglaan siya ng oras upang maingat na suriin ang pinagtatalunang mga talata at mga sipi ng Bibliya sa liwanag ng orihinal na mga wika. Matapat niyang inaangkin na “Ang Bibliya, ang Banal na Salita ng Diyos, ay hindi nagkakamali, ibig sabihin, ay walang pagkakamali; at hindi magkakamali, ibig sabihin, ay hindi maaaring magkamali (Mateo 5:18), ay ang Gibraltar ng ating pananampalataya!” Ang mga kabataang mag-aaral ng FEBC ay binabalaan na huwag mahulog sa "balon ng karunungan" na tumutukso sa isa na lumapit sa Banal na Kasulatan nang walang pananampalataya at paniniwala. Walang sinuman ang makapagsalita ng anuman laban sa katotohanan kundi para sa katotohanan, at bawat tuldok at kudlit ay nananatiling perpekto at naingatan (Mateo 5:18). JK/KML

True Life BPC VBS 2022

1 Goldhill Plaza, #03-35, S(308899)
admin@truelifebpc.org.sg
6254 1287

© 2022 True Life Bible-Presbyterian Church