Back to 2022 Filipino Bible Fellowship Weekly List

True Life Bible-Presbyterian Church
FILIPINO BIBLE FELLOWSHIP

On Sundays at 3pm. Please contact Bro Jose Lagapa: 81853623 anytime.


Dear Brethren and Friends,

Welcome to the Filipino Bible Fellowship!

We praise God for how He has led The Rev Dr Timothy Tow to start the Bible-Presbyterian movement in Singapore. The Word of God spreads in the neighbouring countries of southeast-Asia and even as far as the other parts of Asia, Australia and Africa. The Lord used him also to found the Far Eastern Bible College (FEBC) in the training of pastors and teachers who minister in these mission stations. The Philippines is one of the recipients of these ministries.

This year is the 60th year of FEBC. There have been a number of Filipinos who came to the halls of the college and are now serving in our country. It is our prayer that many from our country can come and be trained here. Let us also pray that the Lord will sustain the college with faithful teachers and students “holding forth the Word of Life” (Phil 2:16) and “holding fast the Faithful Word” (Titus 1:9).

Below is a Tagalog translation of an article (8 May 2022, TLBPC Weekly) by Pastor, The Rev Dr Jeffrey Khoo, and his daughter, May Lynn Khoo, remembering the “Weekly Wisdom” of the Rev Dr Timothy Tow. We should “…remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God: whose faith follow, considering the end of their conversation” (Hebrews 13:7).

LINGGUHANG KARUNUNGAN (1/2)

Ang Teolohiya at ang Karunungan bilang Pastor ni Rev Dr Timothy Tow

Ang mga Cristiyano ay hinihimok na “alalahanin sila na may pamumuno sa inyo, na naisalita sa inyo ang salita ng Diyos: sundin ang kanilang pananampalataya, isaalang-alang ang katapusan ng kanilang pamumuhay” (Hebreo 13:7). Mahalagang alalahanin ang pananampalataya at mga turo ng mga taong makadiyos na nauna sa atin upang ang dalisay na Salita ng Diyos ay patuloy na igalang. Ito ang dahilan kung bakit ang isang pagpipili ng mga sinulat ni Rev Dr Timothy Tow mula sa Life Bible-Presbyterian Church (LBPC) Weekly (Life Weekly) at True Life Bible-Presbyterian Church (TLBPC) Weekly (True Life Weekly) ay pinagsama-sama upang ang totoo at galing sa Bibliya na mga pagtuturo ay hindi mawawala. Sa pamamagitan ng kanyang mga sinulat, tinutugunan niya ang teolohiya na sumasaklaw sa iba't ibang paksa tulad ng Theism (ang pag-aaral ng Diyos), Anthropology (ang pag-aaral ng Tao), Soteriology (ang pag-aaral ng Kaligtasan) at Eschatology (ang pag-aaral ng katapusang mga araw ng mundo). Higit pa rito, pinanghawakan ni Rev Tow ang mga misyon at pag-eebanghelyo na malapit sa kanyang puso at madalas na binibigyang-diin ang pangangailangan para sa higit pang gawain na dapat gawin bilang pagtupad sa Dakilang Komisyon. Ang kanyang mga isinulat ay sumasaklaw sa mga ulat ng gawaing misyon na kanyang ginagawa at ang kanyang pananaw para sa hinaharap na gawain sa bukid ng pag-aani ng Diyos.

Sa karagdagan, bilang Pastor ng LBPC at TLBPC, nagsusulat siya nang debosyonal at nagpapayo sa kanyang mga miyembro ng simbahan sa mga praktikal na isyu na nakapalibot sa pananampalatayang Cristiyano sa pang-araw-araw na buhay, pagsasamba at paglilingkod. Madalas niyang idiniin ang tungkulin ng Cristiyano na maging mabubuting tagapangasiwa ng mga kayamanan at kapanahunan ng Diyos. Sa maraming mga artikulo, ginamit ni Rev Tow ang mga ilustrasyon tulad ng mga kuwento o patotoo upang ipaalam ang katotohanan ng Diyos sa mambabasa. Ang kanyang mga isinulat ay hindi kailanman mapurol ngunit puno ng sigla habang isinasalaysay niya ang kanyang mga personal na karanasan sa paggawa ng Diyos sa Kanyang buhay. Habang ibinahagi niya ang kabutihan at pag-aalaga ng Diyos sa kanyang buhay, naaalala ng mga mambabasa ang dakilang kapangyarihan, biyaya at awa ng Diyos.

Bilang tagapagtatag ng Far Eastern Bible College (FEBC) at Pastor ng LBPC sa parehong panahon, madalas na binabanggit ni Rev Tow ang dalawang institusyon na ito nang may labis na pagmamahal. Pinayuhan niya ang mga mag-aaral sa FEBC at ang mga miyembro ng LBPC na may pag-aalaga ng ama. Dahil parehong naninirahan ang FEBC at LBPC sa parehong lugar sa 9A at 10 Gilstead Road, madalas na idiniin ni Rev Tow ang kahalagahan ng mapagkawanggawa sa isa't isa sa matipid at maayos na paraan. Binigyang-diin din niya ang kahalagahan ng pasasalamat sa Diyos para sa bawat pagpapala at pagpapalaya sa Simbahan at Kolehiyo, at ibinubuod ito sa pagsasabing, "Kapag umiinom ka ng tubig, isipin ang pinagmulan nito."

Nawa'y ang lahat ng nagbabasa ng mga sulat na ito ay saganang pagpalain at mapatatag sa Panginoon.

Kahalagahan ng Teolohiya

Tinalakay ni Rev Timothy Tow ang Pananampalataya ng Cristiyano na may mainit na pastor at payo. Ang kahalagahan ng pag-aaral ng Teolohiya ay binibigyang-diin upang ang mga Cristiyano ay maging sapat sa kagamitan upang labanan ang mga espirituwal na labanan. Ang teolohiya ay tumutukoy sa doktrina at pag-aaral ng Diyos at natututo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng Banal na Kasulatan na kinasihan at ganap na napangalagaan sa mga panahon (2 Timoteo 3:16, Mateo 5:18). Ang pag-unawa sa iba't ibang katangian ng Diyos ay nagdudulot ng kaaliwan, kapayapaan at paghihikayat sa mga kaluluwang nagdurusa at ang pagkakaroon ng malalim na pag-unawa sa doktrina ay nagbibigay ng patnubay sa pang-araw-araw na buhay. Sumulat si Rev Tow nang debosyonal habang pinag-iisipan niya ang kaiklian ng buhay at hinikayat ang mga Cristiyano na ibigay ang kanilang buhay upang maglingkod sa Diyos nang buong panahon sa liwanag ng nalalapit na pagbabalik ni Cristo. Sa mga naghahanap ng sagot sa mga tanong sa buhay, itinuro sila ni Rev Tow sa Tagapagligtas—si Jesucristo, na handang magligtas at magbigay ng kapayapaan magpakailanman.

Ipinahayag ni Rev Tow na ang Teolohiya ay ang "Reyna ng mga agham" dahil dinadala nito ang mga estudyante sa isang mas matalik na kaalaman at pag-unawa kung sino ang Diyos. Ito ay lubos na mabisa at makapangyarihan sa pagliligtas sa mga nawawala, pagkumbinsi sa mga tao sa kasalanan, at pagpapagaling sa kanila mula sa mga sugat ng kasalanan. Inihalintulad niya ang Doktrina sa "Reseta ng isang doktor" na dapat "mahigpit at tumpak na ibigay" nang walang kaunting pagbabawas. Tulad ng ipinayo ni Apostol Pablo sa batang si Timoteo, pinayuhan ni Rev Tow ang mga kabataan, na bigyang pansin ang pag-aaral ng teolohiya. Sa pamamagitan ng kaalaman at pangkasangkapan ng Salita ng Diyos, ang mga Cristiyano ay mas handa at may kakayahang makipaglaban para sa pananampalataya nang may katalinuhan.

1 Goldhill Plaza, #03-35, S(308899)
admin@truelifebpc.org.sg
6254 1287

© 2022 True Life Bible-Presbyterian Church