Back to 2022 Filipino Bible Fellowship Weekly List

True Life Bible-Presbyterian Church
FILIPINO BIBLE FELLOWSHIP

On Sundays at 3pm. Please contact Bro Jose Lagapa: 81853623 anytime.


Dear Brethren and Friends,

Welcome to the Filipino Bible Fellowship!

We should be watchful and prayerful these days as there are many false teachers around. They will cause many to doubt the Bible especially about what Jesus did when He came and of His prophecies about the near future. Please read the Tagalog translation of an article by Pastor, The Rev Dr Jeffrey Khoo on the “Coming of the Antichrist” (True Life BPC Weekly, 20 Mar 2022, Vol. XIX No. 25).

ANG PAGDATING NG ANTICRISTO

Huwag hayaang kayo ay malinlang ng sinumang tao sa pamamagitan ng anumang mga kaparaanan: sapagka’t ang araw na iyon ay hindi darating, maliban na may dumating muna na isang pagtalikod, at ang lalaki ng kasalanan ay mahayag, ang lalaking anak ng kapahamakan; na hinahadlangan at itinataas ang kaniyang sarili sa ibabaw ng lahat na tinatawag na Diyos, o iyong sinasamba; kaya siya na gaya ng Diyos ay umuupo sa templo ng Diyos, na ipinapakita ang kaniyang sarilina siya ay Diyos.” (2 Tesalonica 2:3–4).

Malapit na ang pagbabalik ng Panginoong Jesus Cristo. Ang “misteryo ng kasamaan” ay gumagawa na (2:7). “Ang araw ni Cristo ay malapit na” (2:2). Ano ang mga dapat mangyayari bago ang pagbalik ni Cristo? Mula sa 2 Tesalonica 2:1–12 matutuklasan natin na mauuna ang pagtalikod sa pananampalataya at pagdating ng Anticristo bago ang Ikalawang Pagparito ni Cristo.

Ang Pagtalikod

Bago ang pagbabalik ni Cristo ay magkakaroon muna ng “pagtalikod” (2 Tesalonica 2:3). Ang mga salitang “pagtalikod” ay nagmula sa Griyegong apostasia o “apostasy” (sa literal, “upang lumayo”). Ito ay nagsasalita ng isang paghihimagsik laban sa Pamantayan, Katotohanan, Kautusan, o Salita ng Diyos. Sino ang mga rebelde? At kanino o ano ang kanilang nirerebelde?

Inihayag ni Jesus kung sino sila sa Mateo 24:10–12, “At sa gayon ay marami ang mga matitisod, at ipagkakanulo ang isa’t isa, at kamumuhian ang isa’t isa. At maraming bulaang mga propeta ang lilitaw, at maglilinlang ng marami. At dahil ang pagsasalansang ay sasagana, ang pag-ibig ng marami ay magiging lalamig.” May mga tumatawag sa kanilang sarili na “Cristiyano” ngunit hindi tunay na Cristiyano. Sila ay nag-aangkin na sila ay mga Cristiyano ngunit hindi kailanman muling nagbago mula sa simula pa. Wala silang tunay na pananampalataya.

At dahil ang mga rebeldeng ito ay matigas ang ulo at paulit-ulit na pinipili na sumalungat sa Diyos at sa Kanyang Salita, ibinibigay sila ng Diyos (1) sa karumihan, (2) sa masasamang pagnanasa, at (3) sa isang masamang pag-iisip (Roma 1:24–28). Ito ay “judicial hardening” o “blinding.” “At sa dahilang ito ay padadalhan sila ng Diyos ng malakas na panlilinlang, upang sila ay dapat maniwala sa isang kasinungalingan: Upang silang lahat ay maaring mahatulan na hindi sinampalatayanan ang katotohanan, kundi nagkaroon ng kaluguran sa di-pagkamatuwid.” (2 Tesalonica 2:11–12). Ngayon, unawain na hindi ang Diyos ang nagpapadala ng kasinungalingan. Ang Diyos ay hindi sinungaling, at hindi nanlilinlang. Ito ang pinahihintulutang kalooban ng Diyos; dahil gusto nilang maniwala sa kasinungalingan ni Satanas, at malinlang, pinahihintulutan sila ng Diyos na maging ganoon.

Ang Anticristo

Ang Anticristo ay inilarawan bilang isang “malapastangan sa batas.” Ang salitang ito ay tatlong beses na lumilitaw sa 2 Tesalonica 2. Sa talata 3, siya ay tinatawag na “tao ng kasalanan” (malapastangan sa batas); sa talatang 7, ang “misteryo ng pagsasalansang” (malapastangan sa batas); at sa bersikulo 8, ang “Masama” (walang batas). Ang taong walang batas na ito ay tinatawag ding “anak ng kapahamakan” (v3). Ang parehong salita ay ginamit sa Juan 17:12 patungkol ni Judas Iscariote, ang taksil.

Mula dito makikita natin na ang taong makasalanan ay (1) isang indibidwal (hindi isang institusyon, isang bansa, isang impluwensya), (2) tulad ni Judas—isang taong nagpapahayag kay Cristo ngunit sa lahat ng kanyang mga gawa ay pinahihina niya si Cristo at gumagawa laban sa Kanya, (3) isang Tumalikod (Apostate na may kapital na ‘A’); at (4) isang “tumututol” kay Cristo (v4), isang Kontra-Cristo at isang Huwad na Cristo. Hinahangad ng Anticristo na kunin ang lugar ni Cristo, upang agawin sa Kanya ang pagiging Panginoon at Hari. Siya ay nagtataglay ng Satanikong ambisyon na maging Diyos Mismo (cf Isaias 14, Ezekiel 28).

Sa bersikulo 8, sinabi sa atin na ang taong ito na hinihimok ni Satanas ay mahahayag. Gagayahin ng Anticristo ang pagdating ni Cristo. Ipakikita niya ang kanyang sarili bilang Mesiyas at Tagapagligtas, at malilinlang ang marami. Sasabihin niya, “Hinahanap mo ang iyong darating na Mesiyas at Tagapagligtas: Ako nga siya.” Kaya naman nagbabala si Jesus, “Mag-ingat na walang taong makalilinlang sa inyo. Sapagka’t marami ang darating sa aking pangalan, na magsasabing, Ako ang Cristo; at malilinlang ang marami” (Mateo 24:4–5). Alamin na hindi babalik si Jesus Cristo hangga’t hindi nahahayag ang Anticristo.

Paano makukuha ng Anticristo ang katapatan at pagsamba ng buong mundo? Sa talata 9 ay sinabihan tayo na ang kanyang pagdating ay “ay ayon sa paggawa ni Satanas na kasama ang lahat ng kapangyarihan at mga tanda at mapaglinlang na mga kababalaghan.” Bibigyan siya ng kapangyarihan ni Satanas upang makagawa ng mapanlinlang na mga himala.

Sa 2 Tesalonica 2:5–6, binalaan ang mga tao na huwag mahuli nang walang kamalay-malay. Ang Anticristo ay maaaring lumitaw anumang oras. Sapagkat kahit na hindi pa dumarating ang tao ng kasalanan, ang tuntunin ng kasalanan ay gumagana na (v 7). Sa madaling salita, ang gawaing ito ng pagsalungat kay Cristo

at sa Kanyang Simbahan ay nagpapatuloy na. Sinasabi sa atin ng 1 Juan 2:18, “Maliliit na mga anak, ito ay ang huling panahon: at gaya ng inyong narinig na ang anticristo ay darating, maging ngayon ay may maraming mga anticristo; kung kaya nalalaman natin na ito ay ang huling panahon.” Maraming anticristo ang kumikilos sa mundo ngayon. Si Satanas ay hindi magsasayang sa kanyang sikap na sirain ang Salita ng Diyos, upang hadlangan ang Simbahan sa pangangaral ng Ebanghelyo, upang salakayin ang mga lingkod ng Diyos at Kanyang mga banal. Kaya’t dapat tayong maging masigasig sa pangangaral ng Ebanghelyo, at laging mapagbantay sa pagtatanggol sa Pananampalataya.

Ang Tagapagpigil

Paano mapipigilan ang Anticristo na lumilitaw ngayon, ay isang gawain ng Tagapagpigil (Restrainer). Sinasabi ng 2 Tesalonica 2:6, “At ngayon ay nalalaman ninyo kung ano ang pumipigil upang siya nawa ay mahayag sa kaniyang panahon,” at sa talatang 7b, “siya lamang na ngayon ay nagpapaalam ang hahayaan, hanggang sa siya ay maalis sa daan.”

Sino o ano itong Tagapagpigil? Ito ay ang Banal na Espiritu. Kasalukuyang ginagawa ng Banal na Espiritu ang pagsaway nya ng sanlibutan “tungkol sa kasalanan, at tungkol sa katuwiran, at tungkol sa paghatol” (Juan 16:8). Siya ay hindi lamang aktibo sa Simbahan, kundi pati na rin sa mundo sa pagpigil sa kasamaan, pag-iwas sa kasamaan na nangangalit. Hindi lamang ang Espiritu, ang Salita ng Diyos at ang mga anghel ng Panginoon at iba pa ay gumagawa din ng gawaing pagpipigil. Kaya, sa sandaling binawi ng Panginoon ang Kanyang nagpipigil na kamay, ang isinumpang mundong ito ay tatahakin ang natural na landas nito, at ang kasamaan ay maaabot ang pinakamataas kasama ang Anticristo na nangunguna sa daan.

Magkakaroon ng dalawang pagdating: Ang pagdating ni Cristo, at ang pagdating ng Anticristo. Mauuna ang Anticristo bago bumalik si Cristo. At sa pagbabalik ni Cristo ay lilipulin Niya ang lahat ng Kanyang mga kaaway sa pamamagitan ng “espiritu ng kanyang bibig”, at “ningning ng kanyang pagdating” (2 Tesalonica 2:8).

Sinong pagdating ang hinihintay mo? Kaninong panig ka naroon? Kay Cristo o sa Anticristo? Nawa’y matagpuan ka sa panig ng Panginoon, dahil ito ang panig na mananalo. Ang mga umaatake sa ating Perpektong Diyos at sa Kanyang Perpektong Salita ngayon ay nasa panig ng mga talo. “At sa dahilang ito ay padadalhan sila ng Diyos ng malakas na panlilinlang, upang sila ay dapat maniwala sa kasinungalingan: Upang silang lahat ay maaaring mahatulan na hindi sinampalatayanan ang katotohanan, kundi naglaroon ng kaluguran” (2 Tesalonica 2:11–12).

Kung hindi pa kayo isang Cristiyano, nakikiusap ako sa inyo mga mahal na mambabasa na sumampalataya kayo kay Panginoong Jesus Cristo at maligtas. JK

1 Goldhill Plaza, #03-35, S(308899)
admin@truelifebpc.org.sg
6254 1287

© 2022 True Life Bible-Presbyterian Church