Back to 2022 Filipino Bible Fellowship Weekly List

True Life Bible-Presbyterian Church
FILIPINO BIBLE FELLOWSHIP

On Sundays at 3pm. Please contact Bro Jose Lagapa: 81853623 anytime.


Dear Brethren and Friends,

Welcome to the Filipino Bible Fellowship!

We should praise and thank the Lord for His continual guidance upon our Pastor as he leads the flock of God which is given to him to take care. In Acts 20:28, the Apostle Paul commands the Elders of the Ephesian church to “take heed therefore unto yourselves, and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood.” The church of God is not composed of adults only but the children also. It is the duty of the Pastor/Teaching Elder to feed both adults and children in the worship service. Please take the time to read the translated article by our Pastor, The Rev Dr Jeffrey Khoo, on “Children in the Worship Service” (TLBPC Weekly Bulletin Vol XIX No. 26, 27 March 2022) – Bro Jose

ANG MGA BATA SA PAGSAMBA (1/2)

At dinadala nila sa kaniya ang maliliit na bata, upang sila'y kaniyang hipuin: at sinaway sila ng mga alagad. Datapuwa't nang ito'y makita ni Jesus, ay nagdalang galit siya, at sinabi sa kanila, Pabayaan ninyong magsilapit sa akin ang maliliit na bata; huwag ninyo silang pagbawalan: sapagka't sa mga ganito nauukol ang kaharian ng Dios. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang sinomang hindi tumanggap ng kaharian ng Dios na tulad sa isang maliit na bata, ay hindi siya papasok doon sa anomang paraan. At kinalong niya sila, at sila'y pinagpala, na ipinapatong ang kaniyang mga kamay sa kanila.” (Marcos 10:13–16)

Noong panahon ni Jesus, ang mga magulang ay sabik na dalhin ang kanilang mga sanggol at maliliit na bata (paidia) sa Kanya upang pagpalain Niya sila. Sinikap ng mga disipulo na hadlangan silang makalapit kay Jesus. Si Jesus ay hindi nasisiyahan sa ginawa nila. Sinabi niya sa kanila na ang mga bata ay hindi dapat hamakin dahil sa kanila ang kaharian ng Diyos. Itinuturo nila ang pangangailangan na mapagpakumbaba, pananampalatayang parang bata upang makapasok sa langit, “At sinabi, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Malibang kayo'y magsipanumbalik, at maging tulad sa maliliit na bata, sa anomang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Sinoman ngang magpakababa na gaya ng maliit na batang ito, ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit.” (Mateo 18:3–4).

Ang mga maliliit na bata ay mahalaga sa Panginoon at sa atin. Nais nating ibigay sa kanila ang pinakamahusay para sa kanilang espirituwal na buhay at paglago. Sila ay ipinanganak sa mundong ito, ngunit dapat silang ipanganak muli, “Sumagot si Jesus at sa kaniya'y sinabi, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Dios.” (Juan 3:3).

Nakalulungkot na ang ilan sa kanila na ipinanganak sa mga Kristiyanong tahanan, at pinalaki sa simbahan ay humiwalay sa atin. Hindi na sila nagsisimba. Ang ilan ay lubusang iniwan ang pananampalataya, tinatanggihan maging ang Panginoon.

Bagama't ang ating mga anak, na ngayon ay malaki na, ay sariling mananagot sa kanilang desisyon na huwag nang magsimba. Ginawa ba natin bilang mga magulang o bilang isang simbahan ang lahat ng ating makakaya para sa kanila noong bata pa sila? Pinakain natin sila, binihisan natin sila, ngunit ibinigay ba natin sa kanila ang mga espirituwal na kinakailangan para sa kanilang espirituwal na paglago? Tiyak na hindi tayo ang “easy-peasy,” “do-as-you-please,” “sin-all-you-like,” “hyper-grace” na uri ng simbahan para tuksuhin ang mga kabataan at mang-akit ng maraming tao.

Sa palagay ko ang tanong ay hindi kung nagawa ba natin o hindi ang ating makakaya para sa ating mga anak, kundi kung naibigay ba natin sa kanila ang pinakamahusay na pagkakataon. Maaaring hindi natin naibigay sa kanila ang pinakamahusay kapag inilalayo natin sila sa “main worship service”. Ang nakasanayan na, ang ating mga anak ay umaalis sa kalagitnaan ng “main worship service” upang pumunta sa kanilang sariling pagsamba. Bagama't pinangungunahan sila sa pagsamba at natututo ng Bibliya mula sa mga mahuhusay na guro, nakakaligtaan nila ang ilang mahahalagang paraan ng biyaya na matatagpuan lamang sa “main worship service”. Hindi natin dapat ipagkait sa kanila ang ganitong paraan ng biyaya alang-alang sa kanilang espirituwal na pagpapalaki at kapakanan.

Ministeryo sa Pulpito

Bakit dapat makaligtaan ng ating mga anak ang ministeryo sa pulpito? Dati, may pakiramdam tayo na hindi mapapahalagahan o mauunawaan ng mga bata ang mga pangangaral. Ang ministeryo sa pulpito ay itinuring na para sa mga matatanda, hindi sa mga bata. Kaya naman, nagkaroon tayo ng hiwalay na “Children’s Worship". Naniniwala ako na ito ay hindi naaayon sa “Covenant Theology” kung saan tayo bilang isang Reformed at Presbyterian Church ay sumang-ayon. Sinasabi sa atin ng Covenant Theology na ang ating Diyos ay isang Diyos ng pamilya, at binibigyang-diin ang pagkakaisa ng pamilya sa isang ugnayang tipan batay sa Salita ng Diyos.

Alinsunod ng Covenant Theology, hindi natin dapat ipagpalagay, bukod sa iba pang mga bagay, na ang mga bata ay hindi kayang pahalagahan o maunawaan ang pangangaral ng pastor. Ang Diyos sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng Kanyang pangako sa tipan ay maaaring maging sanhi na kahit na ang ating mga anak, kahit na napakabata pa, ay marinig, maunawaan at maniwala sa Kanyang Salita, maging ang ipinangaral na salita mula sa pulpito. Ang mga espirituwal na bagay ay nalalaman nang espiritual (1 Corinto 2:9–14), at ang pagkilalang ito ay nagmumula sa Banal na Espiritu (Juan 16:13–14). Halimbawa, kamakailan lamang, nagkaroon tayo ng isang batang babae sa “Grade I” na ipinakita sa akin ng ina ang mga tala na isinulat ng kanyang maliit na batang babae habang nangangaral ako mula sa Pahayag 11. Sumulat siya sa time-chart ng Great Tribulation na naka-print sa Weekly noong Linggo, “7 years not heaven, 2nd Coming go to heaven, so happy”. Pinuri ko ang Panginoon at nakuha niya ito. Sabi ni Jesus, “At sinabi nila sa kaniya, Naririnig mo baga ang sinasabi ng mga ito? At sinabi sa kanila ni Jesus, Oo: kailan man baga'y hindi ninyo nabasa, Mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo ay iyong nilubos ang pagpupuri?” (Mateo 21:16).

Ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu ay gumagawa upang patibayin ang Kanyang mga tao sa pananampalataya lalo na sa panahon ng isang sagradong paglilingkod tulad ng pagsamba na siyang sentro ng buhay ng simbahan, at ang mga bata ay dapat maging bahagi nito. (Itutuloy).

Praise the Lord for His provision for Trinidad Bible-Presbyterian Church, Bohol, after the Super typhoon Odette destroyed the house church last December 2021.

1 Goldhill Plaza, #03-35, S(308899)
admin@truelifebpc.org.sg
6254 1287

© 2022 True Life Bible-Presbyterian Church