Back to 2022 Filipino Bible Fellowship Weekly List

True Life Bible-Presbyterian Church
FILIPINO BIBLE FELLOWSHIP

On Sundays at 3pm. Please contact Bro Jose Lagapa: 81853623 anytime.


Dear Brethren and Friends,

Welcome to the Filipino Bible Fellowship!

We thank and praise the Lord for the faith of True Life Bible-Presbyterian Church on the perfection of the Word of God we have in our hands today. Please read below the Tagalog translation of the article in TLBPC Weekly by The Rev Dr Jeffrey Khoo, our Pastor, on 13 February 2022, to understand more of our stand on the perfect inspiration and preservation of the Bible. – Bro Jose

Ang Salita ng Diyos sa Ating mga Kamay

Sapagka’t katotohanang sinasabi ko sa inyo, Hanggang sa ang langit at lupa ay lumipas, and iisang tuldok or iisang kudlit ay hindi sa anumang paraan lilipas mula sa batas, hanggang sa ang lahat ay matupad” (Mateo 5:18).

Ang Westminster Confession of Faith (WCF, 1646) ay nagpapatunay sa berbal at plenaryo na inspirasyon (Verbal and Plenary Inspiration, VPI) ng Banal na Kasulatan sa orihinal na mga wika, at ang parehong mga Kasulatan ay, sa pamamagitan ng “iisang pangangalaga at pag-aalaga ng Diyos, pinananatiling dalisay sa lahat ng panahon” (WCF I:8), berbal at plenaryo na pinapanatili (Verbal and Plenary Preservation, VPP). Ginamit ng mga teologo ng Westminster ang Mateo 5:18 bilang isang patunay na teksto para sa pagpapatibay na ito ang perpektong pangangalaga ng Kasulatan. Ito ay nagpapatunay na ang doktrina ng VPP ay hindi lamang isang kinukumpisal na doktrina; ito sa higit na mahalaga ay isang doktrina ng Bibliya.

Ang VPP ng Kasulatan ay isang posisyon ng pananampalataya na nakabatay lamang sa Salita ng Diyos. “Ngayon, ang pananampalataya ay ang katunayan ng mga bagay na inaasahan, ang katibayan ng mga bagay na hindi nakikita” (Hebreo 11:1). “Kaya nga ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ng Dios” (Roma 10:17). “Sapagka’t kung walang pananampalataya ito ay di-maaaring magbigay-lugod sa kaniya: sapagka’t siya na lumalapit sa Dios ay dapat sumampalataya na siya nga, at na siya ang tagapagbigay-gantimpala sa kanila na masikap na naghahanap sa kaniya” (Hebreo 11:6). Ito ay isang posisyon na dapat gawin ng bawat Kristiyano kung nais nilang makayanan at makaligtas sa mga pagsasalakay ng “postmodernism,” “pop-modernism,” “open-theism” at “neo-deism” na naglalayong sirain ang simbahan ngayon.

Ano ba ang ibig sabihin ng VPP? Ang ibig sabihin ng “berbal” ay bawat salita sa tuldok at kudlit (Mga Awit 12:6–7, Mateo 5:18). Ang ibig sabihin ng “plenaryo” ay ang Banal na Kasulatan sa kabuuan na ang lahat ng mga salita ay buo (Mateo 24:35, 1 Pedro 1:25). Kaya ang ibig sabihin ng VPP ay ang buong Banal na Kasulatan kasama ang lahat ng mga salita nito kahit hanggang sa tuldok at kudlit ay ganap na iniingatan ng Diyos nang walang anumang pagkawala ng orihinal na mga salita, mga propesiya, mga pangako, mga utos, mga doktrina, at mga katotohanan, hindi lamang sa mga salita ng kaligtasan, ngunit gayundin ang mga salita ng kasaysayan, heograpiya at agham. Bawat aklat, bawat kabanata, bawat taludtod, bawat salita, bawat pantig, bawat titik ay walang kamaliang iniingatan ng Panginoon Mismo hanggang sa huling tuldok.

Ano at nasaan ang mga iniingatang salita ng Diyos ngayon? Ang mga ito ay ang mga ibinigay sa pamamagitan ng paghinga ng Diyos na mga salitang Hebreo/Aramaic sa Lumang Tipan at mga salitang Griyego sa Bagong Tipan ng mga propeta, mga apostol, mga ama ng simbahan, ang mga repormador na ginamit na ngayon ay matatagpuan sa mahaba at patuloy na nananatili at napanatili na mga salita na pinagbabatayan ng mga Bibliya ng Repormasyon na pinakamahusay na kinakatawan ng nasubok na at pinarangalan ng panahon na Awtorisado o “King James Version,” at HINDI sa tiwaling mga manuskrito ng Alexandrian (hal. Codex Sinaiticus at Codex Vaticanus) at kritikal na Westcott-Hort Text (1881) na pinagbabatayan ng liberal, ekumenikal, at neo-ebanghelikal na modernong mga bersyon ng Bibliya.

Ang VPP ng Banal na Kasulatan ay nagpapahayag at nagtatanggol sa mga sumusunod na paniniwala:

  1. Supernatural na iningatan ng Diyos ang bawat isa sa Kanyang mga ibinigay sa pamamagitan ng paghinga ng Diyos na Hebreo/Aramaic na mga salita sa Lumang Tipan at mga salitang Griyego sa Bagong Tipan hanggang sa huling tuldok at pamagat, upang sa bawat panahon, ang mga tao ng Diyos ay laging nasa kanila ang Kanyang hindi nagkakamali at walang mali na mga salita na pinananatiling buo at hindi nawawala ang alinman sa mga salita (Awit 12:6–7, Mateo 5:18, 24:35, Marcos 13:31, Lucas 21:33, Juan 10:35).
  2. Ang “providential” na pangangalaga ng Kasulatan ay nauunawaan bilang espesyal at hindi pangkalahatang probidensya ng Diyos. Ang espesyal na providensiya o “providentia extraordinaria” ay nagpapahayag ng mahimalang pagkilos ng Diyos sa mga pangyayari sa kasaysayan at sa mga gawain ng sangkatauhan bilang katuparan ng Kanyang soberanong kalooban alang-alang sa Kanyang mga hinirang at sa ikaluluwalhati ng Kanyang Pangalan. Ang banal na pangangalaga ng Canon (mga aklat) at Teksto (mga salita) ng Banal na Kasulatan ay nasa ilalim ng espesyal na probidensya ng Diyos.
  3. Ang Bibliya ay hindi lamang hindi nagkakamali at walang mali sa nakaraan (sa Autographs), ngunit hindi rin nagkakamali at walang mali ngayon (sa Apographs).
  4. Ang hindi nagkakamali at walang mali na mga salita ng Banal na Kasulatan ay matatagpuan sa matapat na napanatili na Tradisyonal/Byzantine/Karamihan na mga manuskrito, at ganap na kinakatawan sa Printed at Received Text (o Textus Receptus) na sumasailalim sa “Reformation Bible” na pinakamahusay na kinakatawan ng KJV, at HINDI sa mga tiwali at tinanggihang teksto ng Westcott at Hort na sumasailalim sa maraming modernong bersyon ng English Bible tulad ng NIV, NASV, ESV, RSV, TEV, CEV, TLB atbp.
  5. Walang mga pagkakamali sa Bibliya. Kung may mga hindi pagkakaayon sa Bibliya, ang mga kaibhang ito ay parang o mukha lang, HINDI totoo o aktuwal. Walang mga pagkakamali o mali (sa mga eskriba o iba pa) sa mga sipi gaya ng Mga Hukom 18:30, 1 Samuel 13:1, 1 Mga Hari 4:26, 1 Cronica 18:3, 2 Cronica 22:2, Marcos 16:9–20 , Juan 7:53–8:11, 1 Timoteo 3:16, 1 Juan 5:7 atbp sa Hebrew Masoretic Text at Greek Textus Receptus na pinagbabatayan ng KJV. Anumang kawalan ng kakayahang unawain o ipaliwanag ang mahihirap na talata sa Bibliya sa anumang paraan ay hindi nagpapawalang-bisa sa pagiging hindi nagkakamali at walang mali, na inilalapat ang tapat na prinsipyo ni Pablo ng biblikal na interpretasyon: “…hayaan ang Diyos na maging totoo, nguni’t ang bawa’t tao na isang sinungaling…” (Roma 3:4).
  6. Ang pag-alam kung nasaan ang perpektong Bibliya ay isang bagay ng pagkilala sa teksto (textual recognition) at HINDI sa pagpuna sa teksto. Sa larangan ng pagkilala sa teksto, si Burgon ay mahusay, si Hills ay mas mahusay, si Waite ay pinakamahusay. Tingnan ang John William Burgon, The Revision Revised: A Refutation of Westcott and Hort’s False Greek Text and Theory (Collingswood: Dean Burgon Society Press, 2nd printing, 2000); Edward F. Hills, The King James Version Defended (Des Moines: Christian Research Press, 1984); D. A. Waite, Defending the King James Bible, 2nd ed (Collingswood: Bible For Today Press, 1996).

Ang anumang tapat at tumpak na bersyon ng Bibliya na nakabatay sa HebrewMasoretic Text at Greek Textus Receptus at gumagamit ng pormal o berbal (i.e. salita sa salita) na paraan ng pagsasalin ay maaaring ituring na “Salita ng Diyos”. Gayunpaman, ang mga bersyon o mga salin ay hindi kailanman nakahihigit sa ibinigay sa pamamagitan ng paghinga ng Diyos at iniingatang Hebreo, Aramaic at Griegong Kasulatan; kaya may pangangailangan na sumangguni sa orihinal na wikang mga Kasulatan para sa kalinawan at kabuuan ng kahulugan, at upang ihambing ang Kasulatan sa Kasulatan.

Ang ating perpektong Panginoon at ang Kanyang perpektong mga salita ang mismong mga pundasyon ng ating Pananampalataya na Kristiyano, “Kung ang mga pundasyon ay masira, ano ang magagawa ng matuwid?” (Mga Awit 11:3). Kapag tanging tayo bilang mga Kristiyano ay nagtataglay ng isang 100% na perpekto, hindi nagkakamali at walang mali na Bibliya maaari nating ipahayag na ang Bibliya ang ating tanging at huling awtoridad, at pundasyon ng pananampalataya. Kung walang ganoong hindi nagkakamali at walang mali na Bibliya ngayon, kung gayon ang tinatawag na “textual critic” o “textual scholar” ay nagiging pinakamataas na awtoridad, at kailangan nating sumuko sa kanyang pansarili at haka-haka na mga paghatol at pagwawasto ng Bibliya. Maaaring naisin ng ilan na magtiwala sa mga salita ng mga tao, ngunit nagtitiwala lamang tayo sa mga salita ng ating Panginoon na “namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga banal na kasulatan … ay inilibing … [at] muling nabuhay sa ikatlong araw ayon sa mga banal na kasulatan” (1 Mga Taga-Corinto 15:3–4).

Ang Bibliya mismo na ating pinakamataas at huling awtoridad ng pananampalataya at pagsasagawa ay malinaw na nagtuturo sa plenaryo nitong inspirasyon, “Lahat ng kasulatan ay ibinigay sa pamamagitan ng paghinga ng Diyos,” at ang pasalitang pangangalaga nito, “Sapagka’t katotohanang sinasabi ko sa inyo, Hanggang sa ang langit at lupa ay lumipas, and iisang tuldok or iisang kudlit ay hindi sa anumang paraan lilipas mula sa batas, hanggang sa ang lahat ay matupad” (Mateo 5:18), “Ang langit at lupa ay lilipas, datapuwa’t ang aking mga salita ay hindi lilipas” (Mateo 24:35, Marcos 13:31, Lucas 21:33). Ang doktrina ng 100% inspirasyon (VPI) at 100% na pagpapanatili (VPP) ng bawat salita ng Bibliya ay kasingtanda ng Bibliya mismo. “Sapagka’t kami ay walang-anumang magagawa laban sa katotohanan, kundi para sa katotohanan” (2 Mga Taga-Corinto 13:8). “Pabanalin sila sa pamamagitan ng iyong katotohanan: ang iyong salita ay katotohanan.” (Juan 17:17). Soli Deo Gloria! JK

1 Goldhill Plaza, #03-35, S(308899)
admin@truelifebpc.org.sg
6254 1287

© 2022 True Life Bible-Presbyterian Church