Back to 2022 Filipino Bible Fellowship Weekly List

True Life Bible-Presbyterian Church
FILIPINO BIBLE FELLOWSHIP

On Sundays at 3pm. Please contact Bro Jose Lagapa: 81853623 anytime.


Dear Brethren and Friends,

Welcome to the Filipino Bible Fellowship!

We should praise God for His continued protection for us in the midst of the increased COVID cases. Let us pray for our brethren, relatives and friends who may have the infection or have been exposed to positive cases. Let us trust in God’s good plan for the lives of His children. Please take time to read below the Tagalog translation of the article of our Pastor, The Rev Dr Jeffrey Khoo, in TLBPC Weekly dated 21 November 2021 (Vol XIX No 8). – Bro Jose

ANG BUHAY AT ANG KAMATAYAN (LIFE AND DEATH)
by Pastor Jeffrey Khoo

Ang Diyos ang ating Maylalang. Kaya tayo ay Kanyang pag-aari. “Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Dios: siya ang lumalang sa atin, at hindi tayo; tayo ay kaniyang bayan, at mga tupa ng kaniyang pastulan.” (Mga Awit 100:3 cf 1 Corinto 6:19–20, Isaias 43:1). Ang buhay ay isang regalo mula sa Diyos—hindi lamang pisikal na buhay kundi pati na rin ang espirituwal na buhay. Utang ng bawat tao ang kanyang buhay sa Diyos, at ang mga mananampalataya ay mayroong utang sa Kanya ng dalawang beses. Ipinanganak tayo sa mundong ito hindi sa pagkakataon lamang at hindi sa kalooban ng tao, kundi sa kalooban ng Diyos o dahil ng banal na paghirang Niya (Mga Awit 139:13–14). Karagdagan pa, ang Diyos ang nagdulot ng pagbubuntis ng isang babae, o pagpipigil na siya ay magbuntis (Genesis 18:10–14, 21:1–2, 25:21, 30:1–2, 1 Samuel 1:5, 19–20, Ruth 4:12).

Ang Diyos na nagbibigay ng buhay ay maaari ding mag-alis ng buhay (Deuteronomio 32:39, Job 1:21), at kabilang dito ang buhay ng mga sanggol at bata (tingnan ang Exodo 4:22–23, 11:4–8, Mga Awit 105:36, 135:6, 8). Noong sinaktan ng Diyos ang panganay, ito ay naghahayag ng Kanyang ganap na soberanya sa buhay at kamatayan, na ang buhay ng lahat ng tao kabilang ang mga bata ay pag-aari Niya at magagawa Niya ang anumang naisin Niya ayon sa Kanyang karunungan. Pag-aari ng Diyos ang lahat ng buhay, maging ang buhay ng mga sanggol. Ang mga sanggol ay walang sariling buhay. Ang kanilang buhay ay pag-aari ng Diyos dahil Siya ang nagdala sa kanila sa pag-iral (Isaias 45:2, Mga Gawa 17:25) at pinapanatili ang kanilang buhay nang malaya (Colosas 1:17, Hebreo 1:3).

Ang mga sanggol at bata ay hindi umiiral nang nakapag-iisa o nagsasarili. Dahil dito, kapag kinuha sila ng Diyos, hindi Niya kailangang magnakaw pa - binabawi lang Niya ang pag-aari Niya (Lucas 12:20). Higit pa rito, hindi natin dapat ipagpalagay ang kawalang-kasalanan ng mga sanggol o mga bata na sila ay maling hinatulan ng Diyos sa pag-alis ng kanilang buhay dahil una sa lahat wala ni isang tao na walang kasalanan (kabilang ang mga sanggol), “Sapagka't ang lahat ay nagkasala, at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos” (Roma 3:23, cf Mga Awit 51:5). Hindi dapat ipagpalagay natin na malaman kung sino ang karapat-dapat sa hustisya at kung sino ang karapat-dapat sa awa dahil ang Diyos lamang ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Tayong mga mahihinang tao ay walang alam sa mga nakatagong layunin ng Diyos na magiging dahilan upang Siya ay gumawa ng marahas na mga aksyon ayon sa payo ng Kanyang sariling kalooban (Efeso 1:11). “Talikuran ng masama ang kaniyang lakad, at ng taong liko ang kaniyang mga pagiisip: at manumbalik siya sa Panginoon, at maaawa siya sa kaniya; at sa ating Diyos, sapagka't siya ay sagana sa pagpapatawad. Sapagka't ang aking mga pagiisip ay hindi ninyo mga pagiisip, ni ang inyong mga lakad man ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa sa lupa, gayundin ang aking mga daan ay mas mataas kaysa sa inyong mga lakad, at ang aking mga pag-iisip kaysa sa inyong mga pag-iisip.” (Isaias 55:7–9).

Alamin na ang paghahain ng mga bata ng mga pagano ay isang kasuklam-suklam at hinahatulan (Leviticus 18:21, Deuteronomio18:10, 2 Mga Hari 16:3). Ngunit alamin din ito—Nang sabihin ng Diyos kay Abraham na ihandog ang kanyang anak na si Isaac, Siya ay ganap na makatarungan at tama dahil Siya ay may lahat ng karapatan na gawin iyon, dahil si Isaac ay hindi kay Abraham kundi sa Diyos. Kapag inalis ng Diyos ang buhay lalo na ang ating mga mahal sa buhay, maaari itong maging isang mapait na karanasan—nagdudulot ito ng pighati sa atin (Ruth 1:13). Halimbawa, nang alisin sa kanya ang mga anak ni Job, hinapak niya ang kanyang balabal at inahit ang kanyang ulo (Job 1:20) na tumutukoy sa kanyang matinding kalungkutan at pagdadalamhati. Ngunit si Job na may tamang teolohiya ay tumugon sa isang pinakamakadiyos na paraan: “[Siya] ay nagpatirapa sa lupa, at sumamba, At nagsabi, Hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, at hubad akong babalik doon: ang Panginoon ang nagbigay, at ang inalis ng Panginoon; purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job, ni nagbintang man sa Diyos ng kamangmangan.” (Job 1:20–22). “Sa gayo'y lumabas si Satanas mula sa harapan ng Panginoon, at sinaktan si Job ng malalalim na bukol mula sa talampakan ng kaniyang paa hanggang sa kaniyang putong. At siya'y kumuha ng isang putol na palyok upang kiskisan ang kaniyang sarili; at naupo siya sa gitna ng mga abo. Nang magkagayo'y sinabi ng kaniyang asawa sa kaniya, Pinananatili mo pa ba ang iyong pagtatapat? sumpain ang Diyos, at mamatay. Datapuwa't sinabi niya sa kaniya, Ikaw ay nagsasalita na gaya ng pagsasalita ng isa sa mga hangal na babae. Ano? tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos, at hindi ba tayo tatanggap ng masama? Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job sa pamamagitan ng kanyang mga labi.” (Job 2:7–10). “Sumagot si Job sa Panginoon, at nagsabi, Alam ko na magagawa mo ang lahat ng bagay, at walang pag-iisip na mapipigilan sa iyo. Sino siya na nagtatago ng payo na walang kaalaman? kaya nga nasabi ko na hindi ko naunawaan; mga bagay na napakaganda para sa akin, na hindi ko alam.” (Job 42:1–3).

Sa katunayan, ano pa ang masasabi natin kundi ito: “O ang lalim ng kayamanan kapuwa ng karunungan at kaalaman ng Diyos! kay di masaliksik ang kaniyang mga ka

hatulan, at ang kaniyang mga daan ay hindi natutuklasan! Sapagka't sino ang nakaaalam ng pag-iisip ng Panginoon? o sino ang naging tagapayo niya? O sino ang unang nagbigay sa kanya, at ito ay gagantihan muli sa kanya? Sapagka't sa kaniya, at sa pamamagitan niya, at sa kaniya, ang lahat ng mga bagay: na sumakaniya ang kaluwalhatian magpakailan man. Amen.” (Roma 11:33–36).

Pag-isipan kung paano saganang pinagpala ng Diyos si Job nang maglaon: “Narito, itinuring nating maligaya silang nagtitiis. Narinig ninyo ang pagtitiis ni Job, at nakita ninyo ang wakas ng Panginoon; na ang Panginoon ay lubhang mahabagin, at may magiliw na awa.” (Santiago 5:11). Sa kabila ng kasamaan na sinapit ni Job na pinahintulutan ng Diyos, sa pamamagitan nito ay ipinakita ng Diyos ang Kanyang dakilang pag-ibig at awa sa Kanyang lingkod para tingnan kung paano pinagpala at pinaglaanan ng Diyos si Job sa huli, “At binalik ng Panginoon ang pagkabihag kay Job, nang ipanalangin niya ang kaniyang mga kaibigan: binigyan din ng Panginoon si Job ng dalawang beses kaysa sa dati niya.... Sa gayo'y pinagpala ng Panginoon ang huling wakas ni Job ng higit kay sa kaniyang pasimula: sapagka't siya ay nagkaroon ng labing apat na libong tupa, at anim na libong kamelyo, at isang libong pamatok ng mga baka, at isang libong asnong babae. Nagkaroon din siya ng pitong anak na lalaki at tatlong anak na babae…. Pagkatapos nito, nabuhay si Job ng isang daan at apat na pung taon, at nakita niya ang kanyang mga anak, at ang mga anak ng kanyang mga anak, kahit na apat na salinlahi.” (Job 42:10, 12–13, 16).

Ang teolohiya sa likod ng lahat nito ay ang doktrina ng Pagkahulog (Genesis 2:17, 3:1–7, 1 Corinto 15:22, Roma 5:17). Ang kasalanan ay naghari sa lahat—matanda at bata, matatanda at sanggol, mayaman at mahirap, lalaki at babae, bawat lahi at kulay. Samakatuwid, ang pananaw ng Bibliya sa kamatayan ay ang bawat tao ay namamatay dahil sa paghatol ng Diyos sa kasalanan. Walang ibang paliwanag. “Kaya't kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang paghatol ay dumating sa lahat ng tao sa kahatulan” (Roma 5:18). Ang “pagkondena” ay isang legal na termino na ginagamit ng isang hukom sa mga korte. Ang doktrinang ito ay teolohiko at historikal na napakabatay sa Kristiyanismo na kakaiba kung gaano karaming mga Kristiyano sa ngayon ang tinatrato ang kamatayan na para bang ito ay lubos na banyaga sa plano ng Diyos para sa mundo. Sa katunayan, ito ay bahagi ng kalikasan ng Diyos—ang Kanyang katarungan at paghatol sa pagkilos!

Halimbawa, ang “Genesis Flood” ay ang paghatol ng Diyos sa sangkatauhan. Napakabangis at pangkalahatan na kahit na ang pinakamatinding bagyo at tsunami na nasaksihan natin ngayon ay maliit kung ikukumpara natin sa pangyayaring iyon. Ang Diyos ay malinaw na may ganap na karapatan sa buhay at kamatayan. Sinasagot nito ang mga pagtutol sa theodicy (ibig sabihin, “ang pagpapatunay ng banal na pakay sa pagtingin ng pagkakaroon ng kasamaan”). JK

1 Goldhill Plaza, #03-35, S(308899)
admin@truelifebpc.org.sg
6254 1287

© 2022 True Life Bible-Presbyterian Church