Back to 2021 Filipino Bible Fellowship Weekly List

True Life Bible-Presbyterian Church
FILIPINO BIBLE FELLOWSHIP

On Sundays at 3pm. Please contact Bro Jose Lagapa: 81853623 anytime.


Dear Brethren and Friends,

Welcome to the Filipino Bible Fellowship!

We should continue to pray that, should the Lord permit, we can gather again physically on the 20th of June in Godhill. Of course, the will of the Lord is best and we just wait to see how He will lead us towards fulfilling our desires to worship Him together physically. May I remind you to please send in your prayer concerns and thanksgivings so that we can continue to pray for one another. Meanwhile, please be mindful to worship God on the Lord’s Day in spirit and in truth!

Below is an article from Pastor Jeffrey Khoo. Please read and share it to your unsaved friends and relatives. May the Holy Spirit use this to convict their hearts to trust and believe in Jesus Christ as their Lord and Saviour!

Langit o Impyerno?

(A Tagalog translation of Heaven or Hell? by The Rev Dr Jeffrey Khoo,

Pastor, True Life Bible-Presbyterian Church)

Mayroong kasabihan ang mga Intsik na, “Sen, lau, ping, se”, “Pagsilang, pagtanda, pagkakasakit, pagkamatay.” Ito ang paglalakbay ng tao mula sa kanyang duyan hanggang sa libingan. Tulad ng sinabi ni Mr Lee Kuan Yew, ang nagtatag na ama ng modernong Singapore, na, “Ang buhay ay mas mahusay kaysa sa kamatayan. Ngunit ang kamatayan ay darating sa kalaunan sa lahat .... Mas gusto ko ng mabilis. ” (One Man’s View of the World, 298). Para kay Mr Lee, ang buhay ay mas mahusay kaysa sa kamatayan, ngunit bakit ito mas mabuti? Bakit hindi mas makabubuti ang kamatayan? Maaari bang mas mahusay ang kamatayan kaysa sa buhay? Maganda ba ang buhay dito sa mundo? At ang buhay ba sa lupa ang mayroon lamang para sa isang tao? O may buhay pagkatapos ng kamatayan? Ano ang mangyayari pagkatapos ng kamatayan? Sa isang agnostiko tulad ni Mr. Lee, nagtapos siyang nagsabi, “Huminto lang ako sa pag-iral ... kung hindi man ang ibang mundo ay magiging labis na ang populasyon. Ang langit ba ay isang malaking lugar at walang limitasyong puwang na maaari mong mapanatili ang lahat ng mga tao sa mundo sa loob ng libu-libong taon na ang nakaraan? Mayroon akong isang malaking tanong tungkol doon.” (One Man’s View of the World, 299). Kung mayroong isang langit o wala, o isang impiyerno, sa ilan ay isang malaking katanungan. Ngunit hindi ito dapat. Sa katunayan, ang langit at impiyerno ay pwedeng malaman. Ang mga ito ay totoong lugar, at inihayag sa atin ng Bibliya kung ano ang mga ito.

Sinasabi sa atin ng Bibliya na mayroong Diyos at mayroon ding langit at impiyerno. Hawak ng Diyos ang mga susi sa langit at impiyerno, at ang mga tao ay hindi makatakas mula sa paghatol ng Diyos at magtatapos sa isa sa dalawang lugar na ito. Sinasabi ng Mga Awit 139:7–8, “Saan man ako pupunta mula sa iyong espiritu? o saan man ako tatakas mula sa iyong harapan? Kung aakyat ako sa langit, naroroon ka: kung gagawin ko ang aking higaan sa impyerno, naroroon ka. ” Sa Kanyang mga alagad, sinabi ni Jesus, “Huwag magalisa ang inyong puso: maniwala kayo sa Diyos, maniwala rin kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming mga mansyon: kung hindi man, sinabi ko sa iyo. Pupunta ako upang maghanda ng isang lugar para sa iyo. At kung ako ay pupunta at maghanda ng isang lugar para sa iyo, ako ay babalik, at tatanggapin kita sa aking sarili; upang kung saan ako naroroon, naroroon din kayo.” (Juan 14:1–3, tingnan din sa Lucas 23:43).

Ang taong tumatanggi sa pagkakaroon ng Diyos (ie ang atheist) ay tatanggi sa pagkakaroon ng buhay pagkatapos ng kamatayan, maging sa langit o sa impiyerno. Umiiral ang Diyos. Si Christopher Hitchens - isang kilalang ateyista at sinta ng lahat ng mga ateista - na may-akda ng librong tinawag na “God Is Not Great” ay kinutya ang Diyos, si San Pedro at ang langit sa isang artikulo ng “The Guardian” na tinawag na “Unthinkable: Christopher Hitchens at Heaven’s Gate” kung saan sinabi niya, “Ang… kontinente ng maluwang na langit, na pinalamutian ng halaman, prutas, bulaklak na ambrosial, hiyas at ginto ... Ang ganitong uri ng banal na Korea? Halika na rito. Nasaan ang mga ashtray? Pumunta ako sa kung saan maaari akong uminom.”

Ang mga atheista at antitheist ay kinukutya at sinisiraan ang langit. Nagbabala ang Bibliya, “Huwag malinlang; Ang Diyos ay hindi kinutya: sapagka’t ang anomang naihasik ng tao, ay siya ring aani.” (Mga Taga-Galacia 6:7). Ang totoo ay — lahat ng mga atheista/ antitheist ay hindi rin nakarating sa mga pintuan ng langit. Dumiretso sila sa impiyerno (Lucas 16:22–23). Si Hitchens, nga pala, ay namatay noong 2011 sa edad na 62. Sigurado ako na hindi na siya ateista ngayon.

Alamin na ginawa ng Diyos ang tao na isang moral at walang kamatayang nilalang. Ang Westminster Confession ay nagsasaad, “Matapos ang Diyos ay gumawa ng lahat ng iba pang mga nilalang, nilikha niya ang tao, lalaki at babae na may makatuwiran at walang kamatayang mga kaluluwa, pinagkalooban ng kaalaman, katuwiran, at tunay na kabanalan, ayon sa kanyang sariling imahe, na nakasulat ang batas ng Diyos sa kanilang mga puso, at kapangyarihang gampanan ito; at nasa ilalim pa ng posibilidad na lumabag, na naiwan sa kalayaan ng kanilang sariling kalooban, na napapailalim sa pagbabago.” (IV.2, tingnan ang Genesis 1:27, 2:7, Mga Taga-Efeso 4:24).

Dagdag pa nitong sinabi, “Ang mga katawan ng mga tao pagkatapos ng kamatayan ay bumalik sa alabok, at nakikita ang katiwalian, ngunit ang kanilang mga kaluluwa (na hindi namamatay o natutulog), na may isang walang kamatayang pamumuhay ay agad na bumalik sa Diyos na nagbigay sa kanila. Ang mga kaluluwa ng matuwid na ginawang perpekto sa kabanalan, ay tatanggapin sa pinakamataas na langit, kung saan nakikita nila ang mukha ng Diyos sa ilaw at kaluwalhatian, na naghihintay para sa buong katubusan ng kanilang mga katawan; at ang mga kaluluwa ng masama ay itinapon sa impiyerno, kung saan sila ay mananatili sa mga paghihirap at lubos na kadiliman, na nakalaan sa paghuhukom ng dakilang araw. Bukod sa dalawang lugar na ito para sa mga kaluluwang nakahiwalay sa kanilang mga katawan, walang kinikilala ang Banal na Kasulatan.” (XXXII.1, tingnan ang Eclesiastes 12:7, Sa Mga Hebreo 12:23, II Mga Taga-Corinto 5:1, 6, 8).

Maging gusto man natin o hindi, mayroong langit at impiyerno. Nais nating magtapos sa langit at hindi sa impiyerno. Paano makatatakas sa darating na paghuhukom ng impiyerno? Ang tanging paraan lamang upang maligtas ka ay kay Panginoong Jesucristo. Sinabi ni Jesus, “Katotohanang, katotohanang, sinasabi ko sa inyo, Siya na nakikinig ng aking salita at nananampalataya sa kaniya na nagsugo sa akin, ay may walang hanggang buhay, at hindi makararating sa kahatulan; kundi inilipat na mula sa kamatayan tungo sa buhay.” (Juan 5:24). Ikumpisal lamang ang iyong mga kasalanan sa Diyos, at tawagan si Hesus na maging iyong Tagapagligtas; yumuko ang iyong sarili kay Jesus at manalangin, “Panginoong Hesus, maawa ka sa akin na isang makasalanan, iligtas mo ako sa darating na poot. Naniniwala ako sa Iyong kamatayan at muling pagkabuhay para sa akin. Nais kitang tanggapin bilang aking Panginoon at Tagapagligtas.” Kapag ang gayong mapagpakumbabang panalangin ay ginawa, ang Panginoong Jesus ay makikinig at hindi tatalikod. “Ang PANGINOON ay malapit sa kanila na may bagbag na puso; at nagliligtas tulad ng isang nagsisising espiritu” (Mga Awit 34:18). “Na kung ipahahayag mo sa iyong bibig ang Panginoong Jesus, at mananampalataya sa iyong puso na binuhay siya ng Diyos mula sa mga patay, ikaw sy maliligtas” (Mga Taga-Roma 10: 9).

1 Goldhill Plaza, #03-35, S(308899)
admin@truelifebpc.org.sg
6254 1287

© 2021 True Life Bible-Presbyterian Church