Back to 2021 Filipino Bible Fellowship Weekly List

True Life Bible-Presbyterian Church
FILIPINO BIBLE FELLOWSHIP

On Sundays at 3pm. Please contact Bro Jose Lagapa: 81853623 anytime.


Dear Brethren and Friends,

Welcome to the Filipino Bible Fellowship!

We should thank the Lord for the number of people He brought into our midst last Lord’s Day. Let us continue to pray that the Lord will bless us with more Filipinos to hear the word of God and be saved. “So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God” (Romans 10:17). This is the Lord’s way, thus we should go by His prescribed way.

We cannot go with the ways of the world! We should not attract them to come because of material things or by worldly entertainment. It is natural for those who have not truly believe in Christ Jesus as their Lord and Saviour to find a church or fellowship which can satisfy their worldly pleasures. These may be effective in bringing many people but their coming will not be helpful for their souls’ eternal destiny. What we must offer is for their greatest benefit not just here on earth but above all towards life everlasting in the Kingdom of God. The only way by which they can see and enter the Kingdom of God is to be born again. “Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God…Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God.” (John 3:3,5). The only power that can cause them to be born-again is the gospel. “For I am not ashamed of the gospel of Christ: for it is the power of God unto salvation to every one that believeth; to the Jew first, and also to the Greek” (Romans 1:16).

If there are first timers in the FilBF, please make sure to introduce them to me or to any of our group prayer leaders so that the gospel will again be shared to them and if they have questions, they can be clarified. Let us make sure they will not leave Godhill without hearing the good news both from the pulpit and from the brethren. Even if that will be their first and last attendance in the FilBF, we will not be blamed that we have not told them of the hope of eternal life in the Lord Jesus Christ. The zeal to invite your relatives, friends and acquaintances is highly appreciated and more so in the sight of our Omniscient and Omnipresent God! Let us not be ashamed of this truth that we have received from the Lord, “Whosoever therefore shall be ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation; of him also shall the Son of man be ashamed, when he cometh in the glory of his Father with the holy angels” (Mark 8:38). Let us tell others that they too will know the truth and the truth shall set them free from the bondage of sin and from eternal condemnation in the Lake of Fire (John 8:32).

You may have heard that we announced whether there are some interested individuals who desire to attend the Catechism. The Catechism will go through the fundamental doctrines of the Christian faith. We use the book “Fundamentals of the Christian Faith” by our Pastor, The Rev Dr Jeffrey Khoo. It includes a series of foundational truths that must be understood by every believer or else he or she will be easily deceived by the lies of this world and Satan.

We are praying the Lord will enable us to have a monthly Catechism class. Since some of you have only one or two Sundays off, we shall try to arrange the class schedule possible for you to attend. The Catechism classes are very important before baptism. This is to assure that the professing believer truly understands the faith he or she believes. The doctrines must be clearly taught to avoid erroneous understanding about the Bible’s teachings.

Below is a translation of our Pastor’s exhortation for the need of Catechism classes before a professing believer can be admitted into the membership of the church. Please read so that you will have a clearer understanding of the significance of the Catechism class. Moreover, may this encourage some of us who have already confessed Jesus Christ as our Lord and Saviour to submit to water baptism which requires attendance of the Catechism class.

KATESISMO AT ANG PAGIGING MIYEMBRO NG SIMBAHAN

(A Tagalog translation of Catechism and Church Membership
by The Rev Dr Jeffrey Khoo, Pastor, True Life Bible-Presbyterian Church)

Taon-taon tumatanggap tayo ng iilang mga tao na magiging miyembro ng simbahan. Ito ay sa pamamagitan ng pagbabautismo, muling pagpapatibay ng kanilang pananampalataya at paglilipat ng kanilang pagiging miyembro galling sa ibang simbahan. Karaniwan itong ginagawa tuwing Linggo ng Pagkabuhay. Gayunpaman, bago natin sila tatanggapin na magiging miyembro ng ating simbahan, ang mga aplikante ay kailangang sumailalim sa isang pagtuturo na tinatawag na Katesismo. Ito ay tumatagal ng 12 linggo. Tuturuan sila sa kanilang mga klase sa mga batayan ng pananampalataya at mga doktrina ng Bible-Presbyterian Church. Sa araw ng pagbabautismo, muling pagpapatibay ng pananampalataya (para sa mga nakipagtipan na ipinanganak sa mga tahanan ng mga Kristiyano at nabinyagan bilang mga sanggol), o paglilipat ng pagiging miyembro ng simbahan, ang mga mag-aaral sa Katesismo ay dapat na magkumpirma nang makahulugan sa mga katanungan ng pananampalatayang ibinibigay sa kanila. Ang pagiging miyembro ng simbahan ay isang seryosong bagay at hindi dapat gawing madali.

Tamang naobserbahan at pumayo si Dr J Gresham Machen, “Ang isa sa pinakadakilang kasamaan ng kasalukuyang panahon ay ang pagtanggap ng mga tao sa Simbahan na nagsasabi lamang ng isang uri ng mga salita tulad ng “Tinanggap ko na si Cristo bilang aking personal na Tagapagligtas,” at hindi nagpapakita ng kahit kaunting katibayan sa kanilang buhay na alam nila kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Bilang kinahinatnan ng kasanayang ito, marami sa mga tao ngayon ay tinatanggap sa Simbahan batay sa sinasabi nilang

mabuti na sila ay naniniwala na kay Panginoon Jesuskristo. Ngunit, ang mga sinabi nila ay hindi hihigit sa isang hindi malinaw na paghanga sa moral na katangian ni Jesus, o sa batayan ng isang hindi malinaw na hangarin ng pakikipagtulungan sa mga gawaing pantao. Ang ganoong klase ng mga tao sa loob ng Iglesya ay higit lamang nagbigay ng masamang pag-iisip sa pangalan ni Kristo, at sa aking bahagi ako ay naniniwala, na itoy mas mahigit pa kaysa sa sampung mga ganoong tao sa labas ng simbahan. Ang ganitong buong pagsasanay ay dapat na mabago nang radikal. Totoong ang espiritwal na kalidad ng simbahan sa ating panahon ngayon ay malungkot na bumababa na; ang pagiging miyembro ng simbahan, pati na rin ang tanggapan ng Simbahan, ay hindi na tumutupad sa tamang pangangahulugan kung ano ang dapat mayroon sa pagiging miyembro ng Simbahan. Kung tingnan ang mga gayong sitwasyon, dapat, sa palagay ko, ay magkaroon ng katotohanan kahit papaano; sa halip na aliwin ang ating sarili sa mga numero ng istatistika ng simbahan, dapat nating harapin ang mga katotohanan; dapat nating alalahanin ang mataas na kalidad na ito at kailangang bumalik ang simbahan sa isang pamantayan ng ginto na nasa Salita ng Diyos.”

"Sa layuning iyon, sa palagay ko, ay dapat hindi madaliiin ang pagiging miyembro ng isang Simbahan. Ang pagtatapat ng pananampalatayang hinihingi sa kanila ay dapat na isang kapanipaniwalang pagtatapat; at kung ito ay maging maliwanag sa pagsusuri na ang isang kandidato ay walang pagdududa sa kung ano ang kanyang ginagawa, dapat siyang payuhan na pumasok sa isang kurso ng pagtuturo bago siya maging miyembro ng Simbahan. Ang nasabing kurso ng pagtuturo, bukod dito, ay dapat isagawa hindi sa medyo hindi sanay na mga tao, ngunit karaniwan ng mga ministro; ang mahusay na institusyon ng pag-aaral sa Katesismo ay dapat na muling buhayin." (Ano ang Pananampalataya? 156–7)

Ang mga klase sa Katesismo ay mahalagang pag-aaral para sa mga nais na maging kasapi sa simbahan. Tungkulin ko bilang pastor na magsagawa ng mga klase na ito at ito ay ginawa ko mula pa noong umpisa.

Ang simbahan ay hindi dapat magpahuli sa ministeryo ng pagtuturo na mahalaga para sa paglago ng espiritu ng kanyang mga miyembro. Ang mga nag-aaral sa Katesismo ay dapat na patuloy na mag-aral ng Salita ng Diyos sa Lingguhang Pag-aaral, mga iba’t ibang pangkat ng pakikisama, mga klase sa FEBC atbp upang sila ay magiging ganap na sa kanilang pananampalataya at hindi manatili na mga sanggol kay Cristo (cf 1 Cor 3: 1–2, Heb 5: 12–14). JK

1 Goldhill Plaza, #03-35, S(308899)
admin@truelifebpc.org.sg
6254 1287

© 2021 True Life Bible-Presbyterian Church