Back to 2021 Filipino Bible Fellowship Weekly List

True Life Bible-Presbyterian Church
FILIPINO BIBLE FELLOWSHIP

On Sundays at 3pm. Please contact Bro Jose Lagapa: 81853623 anytime.


Dear Brethren and Friends,

Welcome to the Filipino Bible Fellowship!

Praise the Lord for the two brethren who were baptized last week! Please pray for Sisters Erma and Gina. May the Lord keep and strengthen them as they follow the Lord Jesus Christ. It is the Lord’s blueprint that all who are baptized will continue to learn God’s Word and fellowship with other brethren. This was set during the time of the Apostles, “And they continued stedfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. And fear came upon every soul: and many wonders and signs were done by the apostles” (Acts 2:42–43). Please read the article below. This is a translation of Pastor Jeffrey Khoo’s article on Christian virtues for the end times.

MGA KABUTIHAN NG KRISTIYANO PARA SA KATAPUSAN NG PANAHON (Pastor Jeffrey Khoo, TLBPC Weekly, 21 Mar 2021, Vol XVIII. No. 26)

Makilala nawa ang inyong katamtaman sa lahat ng mga tao. Ang Panginoon ay malapit na. Huwag kayong mangabalisa sa anomang bagay; kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Dios.At ang kapayapaan ng Dios, na di masayod ng pagiisip, ay magiingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pagiisip kay Cristo Jesus.Katapustapusan, mga kapatid, anomang bagay na katotohanan, anomang bagay na kagalanggalang, anomang bagay na matuwid, anomang bagay na malinis, anomang bagay na kaibigibig, anomang bagay na mabuting ulat; kung may anomang kagalingan, at kung may anomang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo: at ang Dios ng kapayapaan ay sasa inyo.” (Filipos 4:5–9)

Ang Panginoong Jesus ay malapit ng babalik. Tayo ay nakatira ngayon sa nakakagambala at nakababahalang mga araw. Bilang mga Kristiyano, paano nga tayo dapat na mabuhay na makaya natin ito? Itinampok ni Pablo ang ilang mga birtud na dapat ipakita ng mga Kristiyano na makakatulong sa atin na mapagtagumpayan natin ang mga oras na nakakagambala.

Kahusayan sa Moral

Ang una ay ang kahusayan sa moral: “Ipaalam sa lahat ng mga tao ang iyong katamtaman (epieikes)” (v5). Ang Greek epieikes dito ay walang katumbas na Ingles. Pinili ng KJV ang salitang “moderation” o “pagpipigil sa sarili.” Ang “katamtaman” ay isang magandang salita upang magpahayag tungkol sa mga epieike, ngunit naglalaman din ang epieikes ng ideya ng pagiging mahinahon, kabaitan, pagpapahinuhod, kahinahunan. Sa madaling salita, ang katamtaman ay nagsasalita sa isang banayad na tao na Kristiyano - isang taong may malinis na pag-uugali at isang mapagpatawad na espiritu. Ang nasabing katangian ay dapat ipakita hindi lamang sa mga kapwa Kristiyano kundi pati na rin sa mga kaaway ng pananampalatayang Kristiyano. “Ang isang malambing na sagot ay nakakaalis sa poot” (Proverbio 15:1). Ang apoy ay hindi kinakalaban sa apoy, ngunit sa tubig. Kaya't labanan ang poot hindi sa poot ngunit sa pag-ibig. “Hindi gantihan ang sinoman ng masama sa kasamaan.… Huwag madaig ng kasamaan, ngunit talunin ang kasamaan ng mabuti” (Roma 12:17, 21). “Kung ang iyong kaaway ay nagugutom, bigyan siya ng tinapay na makakain; at kung nauuhaw siya, bigyan mo siya ng tubig na maiinom. Sapagkat magbubunton ka ng mga uling ng apoy sa kanyang ulo, at gagantimpalaan ka ng Panginoon” (Proverbio 25:21–22). Ang pahayag ni Pablo, “Ang Panginoon ay malapit na” (v5b) nangangahulugang si Kristo ay malapit ng babalik. Kapag Siya ay bumalik ay parurusahan niya ang masasama, at gantimpalaan ang matuwid. Kung isasaalang-alang natin ang muling pagbabalik ni Cristo, ang mga mananampalataya ay dapat makahanap ng lakas upang matiis ang lahat ng paghihirap na ipinakita sa kanila ng isang mundo na sinumpa ng kasalanan.

Pagiging Mapagdarasal

Ang pangalawa ay ang pagiging mapagdarasal (v6). Ang mga Kristiyano ay hindi dapat maging mabalisa. Dapat silang magtiwala sa Diyos na naglalaan para sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. Ang panalangin ay isang paraan ng biyaya. Naririnig at sinasagot ng Diyos ang mga panalangin ng Kanyang mga anak. “Ang mga tao ay dapat na laging manalangin, at huwag manghimagsik” (Lucas 18:1). Sinabi ni Santiago, “Wala kayo, sapagkat hindi kayo humihiling” (Santiago 4:2). Sinabi ni Jesus, “Humingi, at bibigyan ka; maghanap kayo at kayo ay makakasumpong; kumatok, at ito ay bubuksan sa iyo: Sapagka't ang bawat isa na humihingi ay tumatanggap; at siya na naghahanap ay nakasusumpong; at sa kaniya na kumakatok ay bubuksan. O sinong tao sa inyo, na kung ang anak niya ay humingi ng tinapay, bibigyan niya siya ng isang bato? O kung humingi siya ng isang isda, bibigyan niya siya ng isang ahas? Kung kayo nga, na masama, ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa mga humihingi sa kaniya?” (Mateo 7:7–11).

Kapag ang mga petisyon ay ginawa sa harapan ng Diyos dapat itong gawin nang may pusong pagsamba at pasasalamat. Ang Kristiyano ay hindi dapat lumapit sa Diyos na may isang espiritu ng pagdedemanda na parang may utang ang Diyos sa kanya. Walang utang ang Diyos sa atin; tayo ang mayroong napakalaking utang sa Kanya. Pinapangako ng Diyos sa Kanyang mga anak na naghahanap sa Kanya ang panalangin ng Kanyang kapayapaan (v7). Ang kapayapaan ng Diyos ay lumalagpas sa lahat ng pag-unawa ng tao. Mahirap at imposibleng ilarawan o tukuyin ang gayong banal na kapayapaan. Ang kapayapaang ito ang nagbabantay sa puso at isipan mula sa mga pagdududa at pag-aalala. Ito ay isang bagay na pinaka-kahanga-hanga, at upang malaman ito, dapat maranasan ito ng bawa’t isa.

Matuwid na Pag-iisip

Pangatlo ay ang matuwid na pag-iisip (v8). Paano at ano and dapat pupuno sa isipan ng isang Kristiyano? Ang mga bagay lamang na tulad ng (1) katotohanan (alethe, ibig sabihin, wasto, kapani-paniwala, totoo, taos-puso, matuwid, matapat, makatarungan) na taliwas sa mga bagay na mali; (2) marangal (semna, ibig sabihin, kagalang-galang, kapuri-puri, marangal, karapat-dapat igalang) na taliwas sa mga bagay na imoral o kasuklam-suklam; (3) dalisay (hagna, ibig sabihin, inosente, dalisay, walang kasalanan, malinis, banal) taliwas sa mga bagay na imoral o nadungisan; (4) kaibig-ibig (prosphile, ibig sabihin mahal, minamahal, katanggap-tanggap, nakalulugod) na taliwas sa basura o mga bagay na hindi kanais-nais; (5) ng mabuting ulat (euphema, ibig sabihin, kapuri-puri) na taliwas sa masamang pagsasalita, o paninirang-puri. Ang listahan ni Pablo dito ay hindi pa kumpleto. Upang masakop ang bawat aspeto ng purong kabutihan, isinulat ni Pablo ang dalawang pangwakas na sugnay na “kung”: “kung mayroong anumang kabutihan (arete, ibig sabihin, mga bagay na napakahusay sa moralidad), at kung mayroong anumang papuri (epainos, ibig sabihin, mga bagay na kapuri-puri), pag-isipan ang mga bagay na ito.”

Mayroon bang isang buhay na halimbawa ng isang maka-Diyos na Kristiyano na maaaring sundin ng mga Kristiyanong taga-Filipos? Ang sagot ay oo; mayroon silang Apostol Pablo. Sinabi sa kanila ni Pablo na sanayin ang natutunan mula sa kanya sa pamamagitan ng kanyang (1) mga liham (“natanggap”), (2) mga sermon (“pakinggan”), at (3) mga aksyon (“nakikita”). Nagawa ni Pablo na itanghal ang kanyang sarili bilang isang halimbawa sapagkat siya ay naglalakad sa mga hakbang ni Cristo: halimbawa, sinabi niya sa mga taga-Corinto, “Maging mga tagasunod kayo sa akin, na naging katulad din naman ako kay Cristo’ (1 Corinto 11:1). Si Pablo ay may pagtitiwala dito sapagkat siya ay may isang hindi nagkakamali na ministeryo bilang isang Apostol ni Cristo. Ang mga Apostol ay hindi nagkakamali sa kanilang pagsulat (Efeso 2:20, 2 Pedro 1:20–21), pangangaral (1 Tesalonica 2:13), at pag-uugali (1 Corinto 11:1). Ang mga sumunod sa katuruang Apostoliko ay ipinangako sa kapayapaan ng Diyos (cf v7). JK

1 Goldhill Plaza, #03-35, S(308899)
admin@truelifebpc.org.sg
6254 1287

© 2021 True Life Bible-Presbyterian Church