Back to 2019 Filipino Bible Fellowship Weekly List

True Life Bible-Presbyterian Church
FILIPINO BIBLE FELLOWSHIP

On Sundays at 3pm. Please contact Bro Jose Lagapa: 81853623 anytime.


Dear Brethren and Friends,

Welcome to the Filipino Bible Fellowship!

Ang Daan Patungo sa Kaligtasan Ayon sa Sulat sa mga taga-Roma

Habang nilalakbay mo ang daan ayon dito sa sulat para sa mga taga Roma ay malalaman mong mayroong isang paraan na ibinibigay sa iyo upang matatakasan mo ang kamatayan at sa halip ay makatatanggap ka ng buhay na walang hanggan. Naniniwala ka bang mayroong Diyos? Paano mo malalaman na may Diyos?

Romans 1:20 –Sapagka’t ang di-nakikitang mga bagay sa kaniya mula sa pagkalikha ng sanlibutan ay malinaw na nakikita, at nauunawaan sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa, maging ang kaniyang walang-hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos; sa gayon upang sila ay walang maidahilan:

Kapag pinagmasdan mo ang mga inilikha sa iyong paligid, tulad ng araw, buwan, bituin, ibon, puno, bulaklak, kabundukan at karagatan ay mapagninilayan mo na ang mga ito ay hindi lang basta sumulpot sa isang pagkakataon. Mula sa “Big Bang? O mula sa milyong taong ebolusyun? Paano nangyari ito? Kung pagmamasdan mo ang ating katawan (ang kumplikado nating pag-iisip, ang ating “digestive system” at iba pa), makikita natin na maingat tayong dinisenyo at inilikha. Walang makagagawa nito kundi ang isang Mahusay na Tagapag-Disenyo na nasa likod ng lahat ng mga gawaing paglikha. Ang tawag natin sa Kanya ay Diyos.

Ang tao ay minsan ng may malapit na ugnayan sa Kanya subalit mayroong kakila-kilabot na nangyari na siyang sumira sa ugnayang ito. Winasak ng kasalanan ng tao ang magandang kaugnayan nito sa Diyos. At ang naging resulta, ang perpektong mundo ay hindi na kailanman maibabalik.

Roma 3:23 – “Sapagka’t ang lahat ay nagkasala; at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos.”

Tayong lahat ay makasalanan. Tayo ay ipinanganak sa kasalanan. Tayo ay nagkasala na dahil makasalanan na tayo sa simula pa lamang. Bilang resulta, tayo ay naging alipin ng kapangyarihan at pang-aalipin ng kasalanan. Sadyang kasalanan lamang ang ating nagagawa. Ang lahat ng ating matuwid na gawa ay may bahid ng kasalanan at hindi kailanman tatanggapin ng Diyos.

Ano ngayon? Dahil tayo ay may kasalanan, tayo ay magdurusa at mamatay sa ating mga kasalanan.

Roma 6:23a – “Sapagka’t ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan;…”

Ang kasalanan ay may patutunguhan. Magreresulta ito sa kamatayan. Bilang mga makasalanan, patay tayo sa espirituwal. Haharapin natin hindi lamang ang pisikal na kamatayan kundi pati ang pangalawang kamatayan, na tinatawag na walang-hanggang kamatayan na siyang maghihiwalay sa atin mula sa Diyos hanggang sa walang-hanggan. Ang lugar ng paghihiwalay na ito ay matatagpuan sa Lawa ng Apoy na kung saan ang makasalanan ay magdurusa ng napakatinding pagpapahirap at susunugin magpakailanman. Ito ay isang lugar kung saan nais mong mamatay ngunit hindi mangyayari. Ikaw at ako ay nararapat sa kamatayang ito dahil sa ating mga kasalanan.

Ngunit mayroong isang mabuting balita!

Roma 6:23b – “…datapuwa’t ang kaloob ng Diyos ay walang-hanggang buhay sa pamamagitan ni Jesukristo na ating Panginoon.”

May pag-asa lampas sa libingan. Ang pag-asa na ito ay tanging kay Jesukristo lamang. Ang kaligtasan ay isang libreng regalo mula sa Diyos. Walang paraan para makuha natin ang regalong ito kundi sa pamamagitan ng pagtitiwala kay Jesus bilang iyong Panginoon at Tagapagligtas.

Ngunit ano ang ginawa ni Jesus na dapat tayong magtiwala sa Kanya?

Roma 5:8 – “Datapuwa’t ipinakikita ng Diyos and kanyang pag-ibig tungo sa atin, sa gayon, samantalang tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo at ay namatay para sa atin.”

Noong namatay si Jesus sa krus ay binayaran Niya ang parusa ng ating kasalanan. Binili niya tayo mula sa pagkaka-alipin sa kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng Kanyang mahalagang dugo na ibinuhos Niya sa krus ng Kalbaryo! Ang pag-ibig niya para sa atin ay lampas pa sa pang-uunawa ng tao. Pinatunayan Niya ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pagbigay ng Kanyang buhay para sa atin.

Paano ngayon tayo maililigtas?

Roma 10:9 – “Na kung ipahahayag mo sa iyong bibig ang Panginoong Jesus, at mananampalataya sa iyong puso na binuhay siya ng Diyos mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas.”

Makalipas ang ika dalawang libong taon, ang hula ng darating na Mesiyas ay natanto sa wakas nang isilang si Jesus ng isang birhen sa sabsaban sa Bethlehem. Namuhay siya ng isang perpektong buhay sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng Batas ng Diyos at ipinako Siya sa krus para sa atin. Sa ikatlong araw, Siya ay nabuhay na muli at ngayon ay nakaupo sa kanang kamay ng trono ng Diyos na nasa langit. Lahat ng ito ay ginawa Niya dahil sa pagmamahal Niya sa atin.

Bilang tugon sa Kanyang dakilang pagmamahal sa atin, mahalaga na aaminin natin ang ating pagkamakasalanan at tanggapin natin Siya sa pamamagitan ng pananampalataya. Kapag ipinahahayag natin Siya bilang ating Panginoon at Tagapagligtas, ipinangako Niya sa atin ang kapatawaran ng kasalanan at ang buhay na walang hanggan. Ang kadena ng kasalanan ay mabubukas na magpakailanman. Pagkatapos ay makatatanggap tayo ng panibagong buhay na nasa kay Kristo Jesus na ating Panginoon.

Handa ka bang gumawa ng hakbang ng pananampalataya at maniniwala kay Jesus ngayon at maligtas? Kung gayon, maaari mong ipagdasal ang panalangin na ito:

O Diyos na nasa Langit, inaamin ko po na ako ay isang makasalanan at nangangailangan ng Iyong kapatawaran sa aking mga kasalanan. Naniniwala po ako na ang Iyong minamahal na Anak na si Jesukristo ay nabuhay dito sa lupa, namatay sa Krus, at nabuhay muli mula sa pagkakamatay para sa akin. Salamat sa pagbibigay mo ng biyaya sa akin na matanggap si Jesukristo bilang aking personal na Panginoon at Tagapagligtas. Nais ko pong sundin si Jesus at sundin Siya sa buong buhay ko. Sa pangalan ni Jesus, ako po ay nagdarasal. Amen.

Mayroong ilang mga pangunahing hakbang na dapat mong gawin bilang isang naniniwala na sa kay Panginoong Jesus.

  1. Magkaroon ka ng Bibliya. Ang pinakamahusay na bersyon ng Bibliya sa Ingles ay ang King James Version (KJV). Pinapayuhan kang simulan ang iyong pagbabasa ng Bibliya mula sa Ebanghelyo ni Juan sa Bagong Tipan.
  2. Gumugol ng panahon sa Diyos bawat araw. Ito ay tinatawag na Quiet Time. Maaari kang magsimula sa isang maikling dasal sa Diyos, pagkatapos ay basahin ang isang bahagi ng Salita ng Diyos. Ang Quiet Time ay tinatapos din sa dasal.
  3. Maghanap ng isang lokal na Simbahan na naniniwala na ang Bibliya ay Salita ng Diyos. Dumalo ka sa kung saan ang Salita ng Diyos ay matapat na ipinapangaral at sinusunod. Babala: Marami ang mga simbahan na Charismatic ngayon na ang mga itinuturo ay nakalilito at mapanganib. Hanapin ang simbahan na nananatili pa ring tradisyonal ang serbisyo ng pagsamba. Ganunpaman, dapat pa ring mag-ingat.
  4. Humanap ng pakikisama (fellowship) sa ibang mga Kristiyano na naniniwala sa Bibliya at lumago sa buhay espirituwal na kasama sila. (This is a Tagalog translation of the tract “Roman’s Road to Salvation” of Truth BPC.)

1 Goldhill Plaza, #03-35, S(308899)
admin@truelifebpc.org.sg
6254 1287

© 2020 True Life Bible-Presbyterian Church