Back to 2019 Filipino Bible Fellowship Weekly List

True Life Bible-Presbyterian Church
FILIPINO BIBLE FELLOWSHIP

On Sundays at 3pm. Please contact Bro Jose Lagapa: 81853623 anytime.


Dear Brethren and Friends,

Welcome to the Filipino Bible Fellowship!

We thank the Lord for His timely provision of evangelists to help us in our FilBF evangelism every Sunday. We used to have Elder and Mrs Ho, but since Elder is not physically well to go out for evangelism, we spare him from going with us. Bro Sam Goh has been helping us also since few years back. Just a few weeks ago we have another reinforcement! The Lord moved the heart of a young couple in True Life BPC, Ben and Grace Lim, to help us in our weekly evangelism! Our God is living and true. He knows our needs and He supplies us in the perfect time with His able combatants in this spiritual warfare that we engage in. Let us trust the Lord’s promise, “All power is given unto me in heaven and in earth…. and, lo, I am with you alway, even unto the end of the world (Matthew 28:18, 20).”

Below is the final part of last week’s article. Please understand these things so you have the right reasons for evangelism. Calvinists are always caricatured as those who do not go for evangelism. May this article help us to correct their view, moreover let us reprove them by what we do! – Bro Jose

CALVINISMO at Pag-eebanghelyo 2/2

(Translated from “Calvinism and Evangelism” TLBPC Weekly, 30 Jun 2019)

Tinatawag ng Diyos ang mga Makasalanan upang Magiging Banal

“Kapag nagtakda si Kristo na maliligtas ang isang tao, siya ay ililigtas Niya!” (Machen). Kung ang Diyos ang pumili upang mailigtas ang isang tao, Siya ay naglaan ng katiyakan para sa kanyang kaligtasan. Kaya Siya ay hindi magkakamali sa kaligtasan ng Kanyang pinili. Ayon sa Westminster Confession of Faith, “Lahat ng mga pinahahalagahan ng Diyos sa buhay, Siya nalulugod sa kanila, sa Kanyang itinakda at tinanggap na oras, ay epektibong tinatawag Niya sila, sa pamamagitan ng Kanyang Salita at Espiritu sa biyaya at kaligtasan dahil kay Jesucristo, galing sa isang estado ng kasalanan at kamatayan, kung saan sila ay nasa likas na katangian; pinaliwanagan ang kanilang mga isipan sa espirituwal at sa kaligtasan para maunawaan ang mga bagay ng Diyos; na inaalis ang kanilang pusong bato, at binigyan sila ng isang puso ng laman; binago ang kanilang mga kalooban, at sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang lakas, hinahanda ang mga ito sa mabuti, at epektibong dinala sila kay Jesucristo: gayon pa man, nang sila ay lumapit nang malaya, na ginawang malulugod na pumapayag sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Ang mabisang tawag na ito ay mula sa libre at espesyal na biyaya ng Diyos lamang, hindi mula sa anumang bagay na nalaman ng tao, na lubos na walang magagawa, hanggang sa mabuhay at mabago ng Banal na Espiritu, sa gayon ay pinagana niyang sagutin ang tawag at ang biyaya ay kanyang yakapin na inalok at ipinahayag sa loob nito” (10:1–2).

Tinawag ng Diyos ang mga pinili sa Kanya mismo. Mayroong dalawang uri ng tawag: ang panlabas na tawag at ang panloob na tawag. Ang panlabas na tawag ay isang pangkalahatang tawag ng ebanghelyo sa mga pinili at mga hindi pinili, na binigay ng isang mangangaral ngunit ito ay hindi nakakaligtas. Kung ang taong nagkasala ay mailigtas, dapat niyang matanggap ang panloob na tawag. Ang panloob na tawag ay isang espesyal na tawag kung saan kinukumbinsi ng Espiritu ang puso ng makasalanan, at pinapayagan itong maunawaan ang ebanghelyo, at maniwala kay Cristo. Ang kaloob ng pananampalataya ay ipinagbigay sa oras na ito. Ang panlabas na tawag ay maaaring pigilan, ngunit walang maaaring mabisa na makapagpigil sa panloob na tawag (Juan 6:37, 44; Rom 8:14, 30).

Pinapanatili ng Diyos ang Kanyang mga Banal Hanggang sa Wakas

“Kapag nailigtas na ay talagang ligtas na.” Ang kaligtasan ng mga pinili ng Diyos ay hindi mawawala sapagkat ang Diyos ang nagpapanatili sa kanila hanggang sa wakas. Ang espesyal na pagpapanatili ng Diyos ng Kanyang mga tao ay hahantong sa kanilang pagtitiyaga sa pananampalataya hanggang sa wakas. Ang isang tao na tunay na ipinanganak muli ay makakarating sa langit sa isang araw dahil palaging sinusunod ng Diyos ang Kanyang mga pangako at hindi Siya kailanman mabibigo.

Malinaw na sinasabi ito ni Jesus sa Juan 10:27–29, “Naririnig ng aking mga tupa ang aking tinig, at nakikilala ko sila, at sila ay sumusunod sa akin: at binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan; at hindi sila mawawalan kailanman, ni maagaw sila ng sinumang tao mula sa aking kamay. Ang aking Ama, na nagbigay sa kanila, ay higit sa lahat; at walang taong makakayang agawin sila mula sa kamay ng aking Ama.”

Tungkol sa pagtitiyaga ng mga banal, ang Westminster Confession of Faith ay nagsasabi, “Sila, na tinanggap ng Diyos na kanyang minamahal, na epektibo na tinawag, at binalaan ng Kanyang Espiritu, ay hindi maaari o sa wakas ay mahuhulog mula sa estado ng biyaya, ngunit tiyak magpatuloy doon hanggang sa wakas, at maligtas na walang katapusan. Ang pagpapatuloy ng mga banal ay hindi nakasalalay sa kanilang sariling malayang kalooban, ngunit sa kawalan ng pagbabago ng utos ng pagpili ng Diyos, na dumadaloy mula sa libre at hindi mababagong pag-ibig ng Diyos Ama; sa bisa ng kagandahang-loob at pagpapanatili ni Jesucristo, ang pagpapanatili ng Espiritu, at ng binhi ng Diyos sa loob nila, at ang likas na tipan ng biyaya: mula sa lahat na nagmumula rin ng katiyakan at hindi-pagkakamali nito” (17:1–2).

Ang isa sa mga paulit-ulit na kasabihan ni Calvin ay ang payo, “Ipagpalagay ang katotohanan ng Diyos.” Sa simpleng pagsasalin, dapat nating sabihin, “Paniwalaan ang Diyos sa Kanyang Salita.” Sinabi ni Calvin, “Ngunit, tulad ng sa atin, dahil nakikita na ang mga makasalanan ay inutusan ng mga orakulo ng Diyos upang bigyan-pansin ang isang pag-asa ng kaligtasan, hayaan nating ituring na may ligaya ang Kanyang katotohanan at tanggihan ang lahat ng tiwala sa ating sariling mga gawa, na umaasa lamang sa Kanyang awa, at pagsisikap na mahalin ang isang pag-asa ng kaligayahan. Siya na nagsabi, “Alinsunod sa iyong pananampalataya ay maging sa iyo, '(Mat. 9:29) ay hindi tayo linilinlang.” “Ang Diyos ay naghihintay sa mga taong pinasiyahan niyang tatawagin sa espesyal na biyaya ng kaligtasan” (Calvin). Ang Diyos na tumawag sa atin sa buhay na walang-hanggan ay tiyak na dadalhin Niya tayo sa ligtas na tahanan sa langit tulad ng ipinangako Niya.

Bakit Tayo Nag-eebanghelyo?

Inutusan at hinikayat ang mga Kristiyano na ipangangaral ang Ebanghelyo sa buong mundo at sa buong sangkatauhan. Nangako nang mariin at paulit-ulit na ipinangako ng Diyos na “ang sinumang” ay nagtalaga sa kanyang sarili kay Jesucristo bilang kanyang personal na Tagapagligtas, “ang sinumang” naniniwala at nagtitiwala sa Kanya, ay maliligtas sa buhay na walang-hanggang pagpapala. Ang mga doktrina ng kanyang pagpili at pagbabayad-sala ay hindi sumasalungat sa Dakilang Komisyon ni Cristo (Mat. 28:18–20).

Sa katunayan, tiyak ito sapagkat pinili ng Diyos ang ilan na maligtas na ginagawang mabisa at mabunga ang pangangaral ng ebanghelyo. Kung walang pinili ng Diyos ang sinumang maligtas, walang taong maliligtas. Ang tao sa kanyang lubos na masamang kalagayan ay hindi kailanman at hindi makakarating mismo sa Tagapagligtas.

At sa gayon ay mabait na inanyayahan ng Diyos ang lahat ng mga tao sa kaligtasan, at ang Espiritu ay naghihikayat sa kanilang tanggapin ang paanyaya. “Ang Espiritu at ang kasintahang-babae ay nagsasabi, Halika. At sabihin ng nakakarinig na sabihin, Halika. At hayaan siyang ang uhaw. At sinuman ang nais, hayaang kumuha siya ng tubig ng buhay nang malaya” (Pahayag 22:17). “Inihandog ng Diyos ang kanyang salita nang walang pasubali sa mabuti at masama; ngunit gumagana ito sa pamamagitan ng kanyang Espiritu sa mga hinirang;.. tungkol sa mga itinakuwil na pag-iisip... ito ay nagbibigay sa kanila nang walang dahilan” (Calvin). Dapat nating ipangaral ang ebanghelyo sa bawat klase ng tao, at tiyakin sa bawat tao na kung magsisi siya at maniniwala sa Panginoong Jesucristo ay maliligtas siya.

Ang doktrina ng Calvinismo, ang pagpili at predestinasyon ng Diyos ay nagbibigay ng malaking katiyakan sa ating pag-eebanghelyo at pagsasanay ng mga kabataan para sa pastoral, misyonero, at gawaing pang-eebanghelyo. Mayroon tayong isang nagpapasigla at maligayang doktrina ng pag-eebanghelyo at kaligtasan: “Ang Diyos ay pumili ng isang tao kay Cristo, mula pa bago ang pundasyon ng mundo. Inilaan niya kay Cristo ang katiyakan ng kanilang kaligtasan, at para sa kanilang pag-unlad sa biyaya. Ginawa niya sa lahat ng tao ang pangkalahatan na alok ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo. Kung gayon, ilalagay mo ang iyong pagtitiwala at sumasamplataya ka kay Cristo bilang iyong personal na Tagapagligtas, malalaman mo, sa hindi pagkakamali ng katiyakan ng Salita ng Diyos, na ikaw ay isa sa Kanyang mga pinili. Paniwalaan ang Diyos sa Kanyang Salita!”

1 Goldhill Plaza, #03-35, S(308899)
admin@truelifebpc.org.sg
6254 1287

© 2019 True Life Bible-Presbyterian Church