Back to 2019 Filipino Bible Fellowship Weekly List

True Life Bible-Presbyterian Church
FILIPINO BIBLE FELLOWSHIP

On Sundays at 3pm. Please contact Bro Jose Lagapa: 81853623 anytime.


Dear Brethren and Friends,

Welcome to the Filipino Bible Fellowship!

I say a loud “Amen!” to what Pastor Jeffrey Khoo wrote in TLBPC Weekly last May 26, 2019. The loss of passion for purity is more evident in the Philippines among professing Christians! In our society heavily influenced by Hollywood, holy living is becoming obsolete in the Christian vocabulary! Even our national political leaders would rather appropriate funds to distribute free contraceptives than dealing with the root cause of immorality among our young people. (You may prefer to read the original English article which can be accessed from: www.truelifebpc.org.sg/resources/church_weekly/2019-05-26.xvi-34) – Bro Jose

Ang Pagnanais sa Dalisay na Buhay
(translated from Pastor Jeffrey Khoo’s article entitled, “Passion for Purity”)

Ang pagnanais ay may kinalaman sa isang matinding pakiramdam, isang malakas na damdamin; isang malakas na pag-ibig o taimtim na pagnanasa para sa isang bagay. Bilang mga Kristiyano, dapat tayong maging madamdamin. Dapat tayong magkaroon ng matinding pagnanasa at makapangyarihang emosyon para sa Diyos at sa Kanyang kabanalan. Gayunpaman, mas madalas kaysa sa hindi, ang ating makapangyarihang damdamin ay para sa mga paboritong nating programa sa TV, sa ating mga pakikipagsapalaran sa negosyo, sa ating mga inaasahang karera, sa ating pamilya at mga kaibigan, sa ating paglilibang at pista opisyal, sa ating mga sports at laro atbp. At ang mga bagay na ito ang malamang humihiwalay sa ating buhay mula sa Diyos.

Kailangan nating muling ayusin ang ating pagnanais at emosyon upang ituturo ito sa Diyos. Sa ganitong kalayawan at materyalistang mundo, dapat maging interesado sa ating Panginoon at Tagapagligtas. Kailangan nating mapagtanto na tayo ay kahabag-habag at mahihirap sa ating espirituwal na buhay. Dapat tayong magsimulang mag-isip ng malalim tungkol sa Diyos at hahanapin ang Kanyang presensya at pabor: “Panginoon, akoy nahihirapan sa aking buhay espirituwal, paano ako makalalapit sa Iyo?” “Mayroon akong maraming mga tanong sa buhay; nalilito na po ako, Panginoon, bigyan mo po ako ng mga sagot.” “Panginoon ako ay dumaranas ng maraming paghihirap sa aking buhay, ano ang Iyong mga solusyon sa mga problema na aking hinaharap?”

Ano ang kadalisayan na nais ng Diyos na ipagpatuloy natin? Ang sagot ay nakasalalay sa pag-alam kung sino ang Diyos. Walang mas mahusay na sagot kaysa sa ibinigay sa pang-apat na tanong ng Westminster Shorter Catechism: “Ano ang Diyos? Ang Diyos ay isang Espiritu, walang hanggan, walang katapusan, at walang pagbabago, sa Kanyang pagkatao, karunungan, kapangyarihan, kabanalan, katarungan, kabutihan, at katotohanan.” Ang isang katangian na ibinahagi ng Diyos sa Kanyang mga tao ay kabanalan. Ang kaalaman at pagkaunawa sa kabanalan ng Diyos ay mahalaga sa ating buhay Kristiyano.

Inutusan ng Diyos ang Kadalisayan

Sinasabi ng Diyos, “maging banal kayo sa lahat ng paraan ng pakikipag-usap; Sapagka’t nasusulat, Kayo’y mangagpakabanal; sapagkat ako ay banal.” (1 Pedro 1:15–16). Ano ang kabanalan? Ang kabanalan ay moral na perpekto o perpektong katuwiran.

Dalawang beses tayong iniutos sa talatang ito na maging ganap sa kagandahang-asal, upang maging ganap na matuwid. Ang kabanalan para sa isang Kristiyano ay hindi isang pagpipilian, ngunit isang utos. Ang isang Kristiyano ay isang “santo” (Griyego hagios, literal na “isang banal na tao”), isang tao na nailalarawan sa pamamagitan ng kabanalan. Dahil ang Diyos ay 100% banal, dapat din naman 100% banal pati na rin ang kanyang mga tao.

Hindi ikinakompromiso ng Diyos ang Kanyang mga pamantayan. Kung 100% na kabanalan ay nangangahulugang 100% na kabanalan! Kaya nga sinabi ni Jesus, “Kung nais mong makita ang Diyos, dapat kang maging dalisay sa puso” (Mateo 5:8). Magagawa ba ito ng tao na maging 100% na banal! Hinihiling ba ng Diyos ang imposible? Sabi ng Diyos, “Ang mga bagay na imposible sa mga tao ay posible sa Diyos.” (Lucas 18:27).

Paano tayo makakakuha ng ganap na kabanalan at katuwiran?
Si Jesucristo Ang Ating Kadalisayan

Nakukuha natin ang katuwiran na ito sa pamamagitan ni Cristo. Natutunan natin ito mula sa 2 Corinto 5:21, “Sapagkat ginawa Niya siya bilang kasalanan para sa atin, na hindi nakakilala ng kasalanan; upang maisagawa sa atin ang katuwiran ng Diyos.” Wala tayong kakayahang maging banal. Tayo ay patay sa ating mga kasalanan at mga kasamaan. Nasa ilalim tayo ng sumpa ng Batas. Mayroon bang sinuman sa atin na maaaring sabihin na ganap na sinusunod niya ang Sampung Utos? Tulad ng sinabi ng Biblia, “Sapagkat ang lahat ay nagkasala, at nawalan ng kaluwalhatian ng Diyos” (Roma 3:23). “Walang matuwid, wala, wala kahit isa” (Roma 3:10). Tayo ay lubos na napakasama ng kasalanan. Ang ating puso ay lubos na itim; talagang itim na itim na hindi maaaring maging malinis! Paano ba mahugasan ang ating mga kasalanan? Ang pinaka-makapangyarihang sabon sa mundo ay hindi maaaring mahuhugasan ang ating mga kasalanan. Isang bagay lamang ang makapangyarihan upang mahuhugasan ang ating mga kasalanan, at iyan ang mahalagang dugo ni Hesus Kristo mula sa Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan (1 Pedro 1:19; Juan 1:29).

Ang dugo ni Jesucristo ay nagpapahiwatig tungkol sa Kanyang buhay. Ang buhay ay nasa dugo. Si Jesus ay nabubuhay nang halos 34 taon sa mundong ito. Sa panahon ng Kanyang buhay sa lupa, itinupad Niya ang Kautusan nang lubos bilang ating Kinatawan (Mateo 5:17–18). Hindi Siya naparito upang sirain kundi upang tuparin ang Batas. Ang katuwiran ay isang kinakailangan para sa pagpasok sa langit. Dahil hindi natin maaaring gawin ang ating sariling mabubuting gawa, si Jesus, bilang banal na Diyos ay dapat isang perpektong banal at gawin ang lahat ng mabubuting gawa para sa atin. Ganap na itinatag ni Jesus ang Sampung Utos para sa iyo at para sa akin. Kapag ipinahahayag natin Siya bilang Tagapagligtas, bubunutin Niya tayo sa Kanyang katuwiran na 100% perpekto. Si Jesus ang walang kasalanan, sakripisiyo na Kordero “walang kapintasan at walang kapintasan” (1 Pedro 1:19). Bilang Anak ng Diyos mula sa langit, Siya ay walang sala sa pamamagitan ng kalikasan, at bilang Anak ng Tao, Siya ay walang kasalanan sa pag-uugali. Siya ay walang kasalanan at hindi nagkakasala kung kailan Siya namuhay kasama natin at para sa atin sa lupa.

Ang dugo ay nagpapahiwatig din tungkol sa Kanyang kamatayan. Si Jesus ay namatay bilang isang perpektong Sakripisyo para sa ating mga kasalanan. Kinakailangan niyang ibuhos ang Kanyang mahalagang dugo dahil kung walang pagbubuhos ng dugo, walang kapatawaran (Hebreo 9:22). Ang parusa ng kasalanan ay kamatayan (Roma 6:23). Iyon ang dahilan kung bakit namatay si Jesus. Kinailangan niyang bayaran ang parusa ng kasalanan bilang ating Kapalit. Kinuha niya ang ating lugar sa Kanyang buhay at sa Kanyang kamatayan. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon na hindi lamang Niya tayo iniligtas sa pamamagitan ng Kanyang buhay at ng Kanyang kamatayan, kundi pati na rin sa Kanyang buhay muli, sapagkat Siya ay inilibing at sa ikatlong araw ay muling nabuhay mula sa mga patay. Mayroon tayong buhay sa ating Tagapagligtas na siyang muling nabuhay – ang daan, ang katotohanan, at ang buhay – at ang tanging daan patungo sa langit ay sa pamamagitan Niya (Juan 11:25, 14:6).

Ang perpektong kalinisan ay nagmula kay Jesu-Cristo lamang. Sa loob at sa ating sarili, hindi natin makakamtan ang perpektong kadalisayan. Kailangan natin ang kadalisayan ni Kristo. Dapat tayong maniwala at magtiwala kay Kristo. Dapat tayong ipapanganak muli (1 Pedro 1:23). Ipinanganak ka na ba ulit? Nagtiwala ka ba kay Kristo para sa iyong kaligtasan 100%?

Huwag kailanman magtiwala sa laman, ngunit sa Salita ng Diyos. Sinasabi ng 1 Pedro 1: 24–25, “Sapagkat ang lahat ng laman ay parang damo, at ang lahat ng kaluwalhatian ng tao gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo ay natutuyo, at ang bulaklak niya ay nahuhulog: nguni’t ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailan man. At ito ang salita na ipinangaral sa inyo ng ebanghelyo.”

Ang ating mapagmahal na Diyos ay nag-aalok sa atin ng ganitong piraso ng mabuting balita: “Maniwala ka sa Panginoong Jesucristo, at maliligtas ka at ang iyong sangbahayan” (Gawa 16:31).

1 Goldhill Plaza, #03-35, S(308899)
admin@truelifebpc.org.sg
6254 1287

© 2019 True Life Bible-Presbyterian Church