Back to 2019 Filipino Bible Fellowship Weekly List

True Life Bible-Presbyterian Church
FILIPINO BIBLE FELLOWSHIP

On Sundays at 3pm. Please contact Bro Jose Lagapa: 81853623 anytime.


Dear Brethren and Friends,

Welcome to the Filipino Bible Fellowship!

As we pray for the Tagalog translation of RPG, we also look forward to how God will lead us in the translation of the RPG to Cebuano. Cebuano or Binisaya is the 2nd most spoken language in the Philippines, after Tagalog. In 2010, it was estimated that 42.1 million consider themselves as Cebuano-native speakers. With this number of people, we have another burden to pray for especially that our FilBF outreaches are located in these Cebuano-speaking regions.

As “Bisaya,” I am inclined towards Cebuano language. One Filipino-American who hails from Cebu says, “it is music to my ear to hear someone speaking in Cebuano.” I pray the Lord will move some of our Cebuano-speaking brethren to have the burden for this possible means where we can reach out to our countrymen in the central and southern part of our country. I remember that in the Book of Acts, when Paul used the Hebrew language to his own countrymen, they gave attention to him. “And when he had given him licence, Paul stood on the stairs, and beckoned with the hand unto the people. And when there was made a great silence, he spake unto them in the Hebrew tongue, saying,… And when they heard that he spake in the Hebrew tongue to them, they kept the more silence …” (Acts 21:40, 22:2). May the Lord be gracious to us. God willing, few years from now we can start this ministry in the Philippines, if the Lord tarries! May the Lord open such opportunity and privilege for us! – Bro Jose.

Samples of translated RPG (Salvation Q&A) into Cebuano (edited)

NGANO NGA GIKINAHANGLAN KO ANG KALUWASAN?

Adunay daghang mga hinungdan nganong ang usa ka tawo moadto sa simbahan. Mahimong kini tungod sa iyang mga higala, pamilya, mga pagsulay nga iyang giatubang, o usa ka basahon nga iyang nadawat.

Bisan unsa man ang hinungdan, kinahanglan nga kita dayon makaamgo, sa atong panginahanglan sa kaluwasan. Kon dili nato kini makita, nan wala'y rason nga magpabilin kita sa pagsimba. Kung niining higayona, wala nato makita nga importante nga kita maluwas, nan kinahanglan nato nga pangutan-on ang atong kaugalingon nganong moadto pa man ako sa simbahan?

Si Pablo nagsulti kanato sa Mga Taga Efeso 2:1–3, nga kitang tanan patay na sa mga kalapasan ug kasal-anan. Ang tanan nga mga tawo natawo uban niining sala nga kinaiya ania kanato. Sama nga ang usa ka tawo nga patay sa pisikal dili makabanhaw sa iyang kaugalingon, ang usa nga namatay sa sala dili makapugos sa paghimo sa iyang kaugalingon nga buhi nga espirituhanon. Sama kita sa mga patay nga nagapangadto sa impyerno, ug walay bisan unsa nga atong mahimo pinaagi sa atong kaugalingon nga makatabang kanato. Ingon nga patay, anaa kita sa pagdumala ni Satanas, ug nagalakaw sumala sa dautan nga mga paagi sa kalibutan. Dili lamang kana, apan naglakaw usab kita sumala sa mga tinguha ni Satanas mismo, kinsa mao ang prinsipe sa kagahuman sa hangin! Ang Bibliya nag-ingon nga siya nagabuhat sa tanan nga 'mga anak sa pagkadili masulundon' - mga tawo nga dili-luwas! Kini usa gayud ka makahahadlok nga hunahuna, kay kita mahimong yanong mga anak ni Satanas, nga nagbuhat kanunay sa iyang kabubut-on.

Kanimo nga nagabasa, mao ba kini gihapon ang kahimtang nga anaa ka? Kini gayud nga rason mao ang hinungdan nga gikinahanglan nato si Kristo. Kinahanglan kita Niya nga buhion, aron mabuhi. Kinahanglan kita nga mangita sa usa ka dalan gikan sa pagkaulipon sa sala sukad pa sa pagkatawo nato, gikan sa usa ka kinabuhi diin kita nagpuyo nga nagatuman sa makalilisang nga kaibog sa tinguha sa unod ug hunahuna. Gikinahanglan nato ang usa ka Manluluwas kinsa makahinlo kanato gikan sa tanan natong mga kasal-anan, ug magdala kanato ngadto sa usa ka relasyon kauban sa Dios. Nahibaloan ba nimo kung kinsa kining Manluluwas? Nakasalig ka ba gayud pinaagi sa pagtuo diha Kaniya, ug naghinulsol sa imong mga dautan ug yawan-on nga mga paagi? O ikaw pa ba ang tawo nga gihulagway ni Pablo sa Mga Taga Efeso 2:1–3, usa nga gipangulohan sa kalaglagan ug panghimaraut?

Alang kaninyo nga nagasalig na sa kang Ginoong Jesu Cristo, dili na kamo patay sa inyong mga sala apan karon adunay bag-ong kinabuhi diha kang Cristo. Kinahanglan nimong pangitaon karon kining talagsaong Manluluwas nga makaluwas kanimo, ug magagiya sa imong kinabuhi sa pag-alagad Kaniya!

PANGHUNAHUNA: Nagalakaw ba kita sumala sa kalibutan ug sa diktar ni Satanas, o nagalakaw kita uban ni Kristo. Dili pwede ang tunga-tunga.

PAG-AMPO: Ginoo, nahibaloan ko ang akong panginahanglan alang sa kaluwasan. Hinaut nga ihatag Mo kanako ang grasya sa pagtoo diha Kanimo!

ANG KALUWASAN BA PARA SA TANAN?

Kasagaran nga panahon, kung ang ebanghelyo ipaambit sa usa ka tawo, morag kombinsido siya, ug dili makiglalis sa kamatuoran nga gisulti kaniya. Bisan pa niana, siya naghatag sa usa ka walay pagpakabana nga tubag, ug nagasulti sa usa ka butang nga sama sa 'maayo man siguro, pero sa akong hunahuna nga kining imong gipamulong nga Jesus ug ang kaluwasan nga imong gihisgutan dili alang kanako ". O tingali siya modayeg kanimo alang sa imong pagtuo ug kadasig, apan nagapadayag sa kaguol nga hilabihan nga siya sa kalawom sa pagkakalibutanon og dili na niya makita ang iyang kaugalingon nga makalingkawas pa gikan niini. Mao ba usab kana ang imong gibati?

Minahal ko nga higala, kini nga Dios sa Biblia, mao ang Dios nga naglalang sa tibuok kalibutan. Siya ang nagbuhat kanimo ug kanako, ug kita tanan gibuhat sa dagway sa Dios. Sa dihang Iyang gipadala si Jesus aron mamatay sa krus, kini tungod kay Siya nahigugma sa tibuok kalibutan. Siya adunay pag-amuma ug pagkabalaka alang sa matag usa sa Iyang linalang, ug ang Iyang tinguha mao nga walay bisan usa kanato nga mamatay.

Sa pagkatinuod, ang katarungan ngano nga ang Ginoo wala pa mobalik sa kalibutan tungod kay Siya mapailubon, ug nagahulat sa dugang mga tawo nga maghinulsol og motoo Kaniya. Ang Iyang saad mao nga Siya mobalik usa ka adlaw. Apan sa pag-abot ni Jesus sa Iyang ikaduhang pag-anhi, dili na Siya ingon nga usa ka karnero nga mag-antus, apan Siya moanhi ingon usa ka madaugon nga Hari, kinsa mohukom sa tanan nga makasasala nga wala maghinulsol. Ang tibuok yuta pagalaglagon, ug ang mga naluwas lamang ang mosulod sa bag-ong langit ug sa bag-ong yuta.

Ang tinguha sa Dios, sumala sa tin-aw nga gipahayag niini nga bersikulo, nga dili Siya buot nga adunay bisan kinsa nga malaglag, apan ang tanan kinahanglan maghinulsol. Sa pagkatinuod, Siya wala 'mahimuot sa pagkamatay sa mga dautan, apan gusto Niya nga ang mga dautan motalikod sa iyang dalan ug mabuhi' (Ezequiel 33:11). Ang ebanghelyo libre nga gihatag sa tanan nga makadungog. Si bisan kinsa nga makadawat lamang sa ebanghelyo pinaagi sa pagtoo, kinsa nahukman sa iyang sala ug maghinulsol, maluwas gayud! Mao kini ang saad sa Pulong sa Dios. Hinumdomi bisan pa nga kini mao ang gusto sa Dios, Siya ang hingpit nga Maghuhukom nga mohukom sa tanan nga wala maghinulsol sa Adlaw sa Paghukom. Dili nato basahon ang sayop nga bersikulo, ug maghunahuna nga sukad.

Ang Dios wala magtinguha nga mamatay ako, nan ako luwas. Dili! Buot sa Dios nga ikaw maghinulsol, ug modangup kang Jesu-Cristo sa pagtuo, moila nga Siya lamang ang makaluwas kanimo gikan sa imong mga sala.

PANGHUNAHUNA: Kon ang kaluwasan alang sa tanan, nagpasabut nga ang kaluwasan alang usab kanako!

PAG-AMPO: Ginoo, salamat alang sa kaluwasan nga hilabihan ka dato, libre, ug ginapamalita ngadto sa tanan.

1 Goldhill Plaza, #03-35, S(308899)
admin@truelifebpc.org.sg
6254 1287

© 2019 True Life Bible-Presbyterian Church