Back to 2019 Filipino Bible Fellowship Weekly List

True Life Bible-Presbyterian Church
FILIPINO BIBLE FELLOWSHIP

On Sundays at 3pm. Please contact Bro Jose Lagapa: 81853623 anytime.


Dear Brethren and Friends,

Welcome to the Filipino Bible Fellowship!

The Father’s redemption plan is already fulfilled in His eyes. Nevertheless, this is not an authorization for Christians to do nothing. As part of the body of Christ, we have functions to perform. We must be instruments of righteousness to the edification of the saints and to the salvation of lost souls. God has commissioned every truly regenerated believer to go, evangelize and teach God’s Word.

One of the helps to fulfill this Great Commission is through the “Read, Pray and Grow” (RPG) devotionals. Few years back, an invitation to translate RPG into Tagalog came but it was not the Lord’s timing. Praise the Lord for giving Aprilaiza the burden to translate into Tagalog the RPG (Salvation Q&A) for some of our Tagalog-speaking FilBF members. She uses the “Google Translate” and then edit it by herself. Two of our attendees from Luzon (Laguna province) give positive feedbacks on how the translated devotionals have helped them understand God’s plan of salvation. Please pray with FilBF as we seek God’s direction for more RPG translations with our supervision and final editing. Should the Lord open the door by the church session’s approval and guidance, she may continue the work in the Philippines with the help of FilBF. There are some Tagalog-speaking brethren who can assist us in the translation process. Surely, the Lord will lead and show us the way, should He give us the go signal! – Bro Jose.

Samples of translated RPG (Salvation Q&A) into Tagalog (edited)

BAKIT KAILANGAN KO ANG KALIGTASAN?

Ephesians 2:1 “At kayo'y binuhay niya, nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan

Maraming mga kadahilanan kung bakit ang isang tao ay pumupunta sa simbahan. Maaaring dahil sa mga kaibigan, pamilya, mga pagsubok na kaniyang kinakaharap, o dahil sa isang babasahin na natatanggap. Anuman ang kaso, dapat mauunawaan sa lalong madaling panahon na ang tunay na dahilan ay ang kaniyang pangangailangan para sa kanyang kaligtasan. Kung hindi iyon nakikita, walang dahilan para mananatili siya sa pagsisimba. Kung sa sandaling iyon, hindi niya nakikita ang pangangailangan para sa kaligtasan, o hindi ito napahahalagahan, dapat tanungin ang sarili, bakit pa ako pumunta sa simbahan?

Sinasabi sa atin ni Pablo sa kanyang sulat sa mga Taga Efeso 2:1–3, na lahat tayo ay patay na sa mga pagsalangsang at mga kasalanan. Ang lahat ng mga tao ay ipinanganak sa likas na makasalanan. Kung paanong ang isang tao na patay sa pisikal ay hindi maaaring mabuhay na mag-uli ng kanyang sarili. Ang isang patay sa kasalanan ay hindi maaaring gumawa ng anuman na maging buhay sa espirituwal. Tulad tayo ng mga bangkay sa impiyerno, at walang magagawa sa ating sarili ang makakatulong sa atin. Bilang patay, tayo ay nasa paghahari ni Satanas, at naglalakad alinsunod sa masasamang paraan ng mundo. Hindi lamang iyan, kundi naglalakad din tayo alinsunod sa mga hangarin ni Satanas mismo, kung sino ay prinsipe ng kapangyarihan ng hangin! Sinasabi ng Bibliya na nagtatrabaho siya sa lahat ng 'mga anak ng pagsuway' - mga taong hindi naligtas! Tunay na ito ay isang nakakatakot na pag-iisip, sapagkat gusto lamang natin na maging mga alipin ni Satanas, na ginagawa ang kanyang mga utos.

Kaibigan, ito pa rin ba ang nahanap mo sa iyong sarili? Ang mismong kadahilanang ito ang dahilan kung bakit kailangan natin si Kristo. Kailangan nating maging sumigla, upang mabuhay. Kailangan nating makahanap ng isang paraan mula sa pagkaalipin ng kasalanan simula ng ipinanganak tayo. Isang buhay kung saan tayo ay nabubuhay lamang upang matupad ang mga kahila-hilakbot na pagnanasa ng laman at isip. Kailangan natin ng Tagapagligtas na maaaring linisin tayo mula sa lahat ng ating mga kasalanan, at dalhin tayo sa isang relasyon sa Diyos. Alam mo ba kung sino ang Tagapagligtas na ito? Talaga bang inilagay mo ang iyong pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya, at nagsisi sa iyong mga kasamaan? O ikaw pa ba ang taong inilalarawan ni Pablo sa Mga Taga Efeso 2: 1–3, isang taong pinangungunahan ng pagkawasak at paghatol?

Para sa mga nakalagay na sa kanilang paniniwala kay Panginoong Jesu-Cristo, hindi na sila patay sa kasalanan ngunit may isang bagong buhay na kay Cristo. Dapat ninyong hanapin ngayon ang dakilang Tagapagligtas na nagligtas sa iyo, at ipamuhay ang iyong buhay sa paglilingkod sa Kanya!

Pag-iisip: Nagsusumikap ba tayo ayon sa mundo at ni Satanas, o tayo ay naglalakad kasama ni Cristo. Hindi maaring may gitnang desisyon.

Panalangin: Panginoon, napagtanto ko ang aking pangangailangan para sa kaligtasan. Bibigyan mo ako ng biyaya upang ako ay mananampalataya sa Iyo!

ANG KALIGTASAN BA AY PARA SA LAHAT?

John 3:16 “Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan

Kadalasan, kapag ang ebanghelyo ay ibinahagi sa isang tao, maaaring mukhang kumbinsido siya, at hindi pinagtatalunan ang katotohanan kung ano ang sinasabi sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos ay bibigyan ka lang ng sagot sa hindi pag-sang ayon, at nagsasabi ng mga bagay na tulad ng “'wag na!,” “sa palagay ko ang tungkol kay Jesus at ang bagay ng kaligtasan ay hindi para sa akin." O marahil ay pinupuri ka niya sa iyong pananampalataya at kasigasigan, ngunit nalulungkot na siya at masyadong malalim kanyang iniisip upang hindi makita ang kanyang sarili sa labas nito. Ganyan din ba ang pakiramdam mo?

Mahal na kaibigan, ang Diyos na ito ng Biblia ay ang Diyos na lumikha sa buong mundo. Nilalang Niya tayo at lahat tayo ay ginawa sa larawan ng Diyos. Nang ipadala Niya si Jesus upang mamatay sa krus, ito ay dahil mahal Niya ang buong mundo. Siya ay may pag-aalaga at pag-aalala sa bawat isa sa Kanyang mga nilikha. Ang Kanyang pagnanais ay hindi dapat mamatay ang isa sa atin.

Sa katunayan, ang mismong dahilan kung bakit ang Panginoon ay hindi pa bumalik sa mundong ito sa mahabang panahon, ay dahil Siya ay naghihintay para sa higit pang mga tao na lalapit sa pagsisisi. Kanyang pangako na Siya ay babalik sa isang araw. Ngunit kapag si Jesus ay dumating sa Kanyang ikalawang pagdating, Siya ay hindi na darating bilang isang naghihirap na lingkod, ngunit darating Siya bilang matagumpay na Hari. Hahatulan Niya ang lahat ng mga makasalanan na hindi nagsisi. Ang buong lupa ay pupuksain, at tanging ang mga naliligtas ang papasok sa bagong langit at ang bagong lupa.

Ang pagnanais ng Diyos, ay malinaw na nakasaad sa talatang ito, na ayaw Niya na ang sinuman ay mapahamak, ngunit ang lahat ay dapat magsisi. Sa katunayan, Siya ay “walang kasiyahan sa kamatayan ng masama, ngunit ang masama ay humiwalay sa kanyang daan at mabuhay” (Ezekiel 33:11). Ang ebanghelyo ay malayang ibinibigay sa lahat ng mga nakikinig. Sinuman na simpleng tumatanggap ng ebanghelyo sa pamamagitan ng pananampalataya at magsisisi sa kanyang mga kasalanan, ay tiyak na maliligtas! Ito ang pangako ng Salita ng Diyos. Gayunpaman tandaan na ito ay kung ano ang nais ng Diyos. Siya pa rin ang perpektong Hukom na humahatol sa lahat ng mga tao na hindi magsisisi sa Araw ng Paghuhukom. Hindi natin dapat basahing mali ang talatang ito, at ipalagay na dahil hindi nais ng Diyos na mamatay ako, kung gayon ay ligtas ako. Hindi! Nais ng Diyos na magsisi ka, at humarap kay Jesu-Cristo na may pananampalataya, na kinikilala na Siya lamang ang tanging makapagliligtas sa iyo mula sa iyong mga kasalanan.

Pag-iisip: Kung ang kaligtasan ay para sa lahat, nangangahulugang na ang kaligtasan ay para din sa akin!

Panalangin: Panginoon, salamat sa iyo para sa kaligtasang mayaman, libre, at ibinigay sa lahat.

1 Goldhill Plaza, #03-35, S(308899)
admin@truelifebpc.org.sg
6254 1287

© 2019 True Life Bible-Presbyterian Church