Back to 2019 Filipino Bible Fellowship Weekly List

True Life Bible-Presbyterian Church
FILIPINO BIBLE FELLOWSHIP

On Sundays at 3pm. Please contact Bro Jose Lagapa: 81853623 anytime.


Dear Brethren and Friends,

Welcome to the Filipino Bible Fellowship!

This is the last part of our tagalog translation of Pastor Khoo’s Biblical premarital counsel. I pray the Lord will use this to bless many of us. Please read this in our webpage or if you prefer English, please visit our church website to download at www.truelifebpc.org.sg/resources/tracts - Bro Jose

MGA PAYO BAGO ANG PAG-AASAWA GALING SA BIBLIA – 5

A translation of Pastor Jeffrey Khoo’s “Biblical Premarital Counsel”

Ang Lalake ang Tagapagkaloob, Ang Babae ang Maybahay

Ang lalake ay ang tagapagkaloob ng serbisyo at ang babae ang tagapangalaga ng bahay. Kung ang lalake ay ang nangunguna, dapat din siya ang tagapagkaloob. Ang pinuno ng bahay ay kailangang magsikap upang mayroong maibigay para sa kanyang pamilya. Ito ay itinuro sa 1 Timoteo 5:8, “Datapuwa’t kung ang sinoman ay hindi nagkakandili sa mga sariling kaniya, lalong lalo na sa kaniyang sariling sangbahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kay sa hindi sumasampalataya.” Ang tungkulin ng babae bilang isang asawa at ina ay dapat na maging tagapag-pamahala ng bahay. Ito ay itinuturo sa 1 Timoteo 5:14, “Ibig ko ngang magsipag-asawa ang mga batang babaing bao, magsipanganak, magsipamahala ng sangbahayan, huwag magbigay sa kaaway ng anomang pagkadahilanan ng ikalilibak.” Ang Tito 2:5 ay nanawagan sa mga kabataang babae “Mangagpakahinahon, mangagpakalinis, mangagpakasipag sa bahay, magagandang-loob, pasakop sa kanikaniyang asawa, upang huwag lapastanganin ang salita ng Dios.” Kapag mayroon ng mga bata, dapat gawin ng mga magulang ang kanilang makakaya upang turuan ang kanilang mga anak. Sinasabi ng Kawikaan 22:6, “Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagka tumanda man siya ay hindi niya hihiwalayan.” Ang ama ay nagtuturo, ngunit ang ina ay nagtuturo ng higit pa dahil siya ay nasa bahay sa buong araw, upang “gabayan ang bahay” at magng “tagabantay sa bahay.” Huwag hamakin ang mabuting gawaing ito bilang isang ina at guro sa bahay sa lahat na panahon. Ipinapangako ng Kawikaan 31:27–28 ang isang pagpapala para sa mga full-time na mga maybahay, “Kaniyang tinitignang mabuti ang mga lakad ng kaniyang sangbahayan, at hindi kumakain ng tinapay ng katamaran. Nagsisibangon ang kaniyang mga anak, at tinatawag siyang mapalad; gayon din ang kaniyang asawa, at pinupuri siya niya, na sinasabi.”

Ang Lalake ang Magmamahal, Ang Babae ang Tagasunod

Ang mga asawang lalake ay iniutos na mahalin ang kanilang mga asawa. Sinasabi ng Mga Taga Efeso 5:25, “Mga lalake, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, gaya naman ni Cristo na umibig sa iglesia, at ibinigay ang kaniyang sarili dahil sa kaniya.” Sinasabi sa talata 28, “Gayon din naman nararapat ibigin ng mga lalake ang kani-kaniyang sariling asawa, na gaya ng kanilang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kaniyang sariling asawa ay umiibig sa kaniyang sarili.” Sinabi ni Adan, “Ito ngayon ay buto ng aking mga buto, at laman ng aking laman” (Gen 2:23). Ito ay para sa benepisyo ng lalake kung inaalagaan niya ang kanyang asawa. Dapat ang pagmamahal ng lalake para sa kanyang asawa, ay 100%. Iyan ang pag-ibig ni Kristo sa Kanyang Simbahan. Ibinigay Niya ang Kanyang buhay para nito. Gayundin ang pagmamahal ng asawang lalake sa kanyang asawa, kailangang maging handang ihandog ang kanyang buhay para sa kanya. Kapag ang isang lalake ay nagmamahal sa kanyang asawa sa ganitong paraan, siya ay mananatili sa kanyang sarili na gumawa ng pangangalunya at hindi mag-iisip ng diborsyo. Ang mga babae ay iniutos na magpasakop sa kanilang mga asawang lalake. Sinasabi ng Mga Taga Efeso 5:22, “Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong sariling asawa, na gaya ng sa Panginoon.” Ang pagsusumite ay nangangailangan ng pagsunod. Isipin kung ano ang sinasabi ng 1 Pedro 3:5–6, “Sapagka’t nang unang panahon, ay ganito naman nagsigayak ang mga babaing banal na nagsiasa sa Dios, na pasakop sa kanikaniyang asawa; Na gaya ni Sara na tumalima kay Abraham, na kaniyang tinawag na panginoon: na kayo ang mga anak niya ngayon, kung nagsisigawa kayo ng mabuti, at di kayo nangatatakot sa anomang kasindakan.” Ang saloobin ng babae sa kanyang asawang lalake ay dapat na isa sa matinding paggalang. Igalang siya at ang kanyang mga desisyon na gagawin. Hindi ito nangangahulugan na ang asawa ay hindi maaaring ipahayag ang kanyang mga saloobin at damdamin, ngunit dapat niyang ipaalam sa kanya ang pangwakas na sabihin. Kung ang isang desisyon ay hindi salungat sa Kasulatan o etika, isumite sa kanya, at hayaan siyang manguna. Siya ay ganap na responsable at mananagot kay Kristo. Si Cristo ang Kanyang Ulo at si Cristo ang mangunguna at gagabay sa kanya. Sinundan niya siya dahil sumusunod siya kay Cristo. Ito ang tularan na sinasabi ng Bibliya na gumagawa para sa isang masayang pag-aasawa.

“Mapalad ang bawa’t isa na natatakot sa Panginoon, na lumalakad sa kaniyang mga daan. Sapagka’t iyong kakanin ang gawa ng iyong mga kamay: magiging maginhawa ka, at ikabubuti mo. Ang asawa mo’y magiging parang mabungang puno ng ubas, sa mga pinakaloob ng iyong bahay: ang mga anak mo’y parang mga puno ng olibo, sa palibot ng iyong dulang. Narito, na ganito nawa pagpalain ang tao, na natatakot sa Panginoon.” (Awit 128:1–4).

Remembering Dr SH Tow (1925–2019)

It was all by God’s providence that my family could stay in Calvary Pandan BP Church when we came to Singapore in 2009. Through this, we had the privilege of meeting the Lord’s servant, Dr Tow. On holidays, while doing some chores of the church, he invited me to join their Thursday morning staff prayer meetings. He always addressed me as “say from Mindanao.” He kept asking me if I can take care of his horses if he would have some. It was a privilege to be invited in his home for dinner and he liked to sing with the children. Importantly, he wanted us to share the Word of God to Ate Nita, his maid, for years. He gave us the best “Tau Suan”, courtesy of Ate Nita! We never leave his place empty handed, I always had some books from him

He once asked me to give a testimony in the Sunset Gospel Hour. There I realized how he was a perfectionist. He repeatedly returned my write-up with so many corrections! Then he asked my wife and children to sing in one of the SGH (excluded me!). Once, I was tasked to classify his writings. I was so impressed of the many papers he had about the end-times apostasy. It added to the burden given by Pastor Kluttz for me to study on this subject. Another unforgettable moment was when he drove me back to Calvary Pandan. He noticed that I was scared because he was speeding. He just told me to relax and said, “I am a retired F1 driver!”

What blessed me greatly was his love for souls including the Filipinos. He used to go for missions trip to the Bicol region in Philippines and upon return to Singapore, he remembered the beauty of Mayon Volcano and the difficulties in going through Manila International Airport. Filipino names of pastors and workers always appeared in his prayer list. It was his love for the Lord Jesus Christ and God’s Word that he supported the Center for Biblical Studies in Antipolo, Philippines. – Bro Jose

Dr S H Tow, seated third from the right.

1 Goldhill Plaza, #03-35, S(308899)
admin@truelifebpc.org.sg
6254 1287

© 2019 True Life Bible-Presbyterian Church