Back to 2019 Filipino Bible Fellowship Weekly List

True Life Bible-Presbyterian Church
FILIPINO BIBLE FELLOWSHIP

On Sundays at 3pm. Please contact Bro Jose Lagapa: 81853623 anytime.


Dear Brethren and Friends,

Welcome to the Filipino Bible Fellowship!

Just this week I counselled two of our members regarding man and woman relationships. It is not that they do not know, but it seems to me that they are so fascinated by their own feelings resulting to some misguided decisions. If it happens to our members with Biblical teachings, what will you expect from those without proper guidance from the Word of God? In our country, the result is seen in increased cases of fornication, teenage pregnancy, abortion, adultery, divorce and family break-up producing delinquent children who grow up to become problems in the society. This is the reason why we publish this article here in our weekly. I pray the Lord will use this to warn us against the enemy’s onslaught on Christians. Please read this in our webpage or if you prefer English, please visit our church website to download at www.truelifebpc.org.sg/resources/tracts – Bro Jose

MGA PAYO BAGO ANG PAG-AASAWA GALING SA BIBLIA – 4

by Pastor Jeffrey Khoo

Mag-ingat sa “Beauty and the Beast”

Ang kasalanan ng maling pakikisama sa mga walang pananampalataya ay parehong malaki at lubha. Ito ay sumisira sa pananampalataya at inaanyayahan ang paghuhukom ng Diyos. Kaya, kapag pumili ka ng isang asawa, siguraduhin na siya ay isang mananampalataya. 1 Corinto 7:39 ay nagsasalita ng pag-aasawa “tanging sa Panginoon” (hal., isang mananampalataya lamang). Mahusay din na mag-asawa ng maka-diyos na mananampalataya at hindi isa na makamundo. Maging matalino sa iyong pagpili. Sa pagpili ng isang asawa, ang pisikal na kagandahan ay hindi dapat maging pangunahing pamantayan. Sinasabi ng Mga Kawikaan 31:30, “Ang lingap ay magdaraya, at ang kagandahan ay walang kabuluhan: nguni’t ang babae na natatakot sa Panginoon, ay siya’y pupurihin.” Sinabi ni Calvin, “ang pag-aasawa ay isang bagay na sobrang sagrado na hindi pahintulutan ang mga lalake sa pamamagitan man ng pagnanasa ng mga mata... [O] ang gana sa mga malaswang bagay ay nagiging malupit, ito ay mangyayari kapag inuuna ang kagandahan at hindi isinasaalang-alang sa pagpili ang mga bagay na importante.” Kaya ang babae na hinahanap natin ay dapat na may nagtataglay ng mga katangian na “sa pagkamasid nila ng inyong ugaling mahinhin na may takot. Na huwag sa labas ang kanilang paggayak na gaya ng pagpapahiyas ng buhok, at pagsusuot ng mga hiyas na ginto, o pagbibihis ng maringal na damit; Kundi ang pagkataong natatago sa puso na may damit na walang kasiraan ng espiritung maamo at payapa, na may malaking halaga sa paningin ng Dios.” (I Pedro 3:2–4). Mag-ingat sa Jezebel-siya ay isang kagandahan ngunit isang hayop rin. Isang makapangyarihan at nakamamatay na kumbinasyon!

Ang Pribilehiyo ng Ama

Nguni’t kung iniisip ng sinomang lalake na hindi siya gumagawa ng marapat sa kaniyang anak na dalaga, kung ito’y sumapit na sa kaniyang katamtamang gulang, at kung kailangan ay sundin niya ang kaniyang maibigan, hindi siya nagkakasala; bayaang mangag-asawa sila. Subali’t ang nananatiling matibay sa kaniyang puso, na walang kailangan, kundi may kapangyarihan tungkol sa kaniyang sariling kalooban, at pinasiyahan sa kaniyang sariling puso na ingatan ang kaniyang sariling anak na dalaga, ay mabuti ang gagawin. Kaya nga ang nagpapahintulot sa kaniyang anak na dalaga na mag-asawa ay gumagawa ng mabuti; at ang hindi nagpapahintulot na siya’y mag-asawa ay gumagawa ng lalong mabuti” (1 Cor 7:36–38). 1 Corinto 7:36–38 ay tungkol sa ama at sa kanyang anak na babae. Ang ama ay may pribilehiyo at responsibilidad na ibigay ang kanyang anak na babae sa kasal. Sinabi ni Apostol Pablo na mabuti para sa isang ama na ibigay ang kanyang anak na babae sa kasal, ngunit mas mabuti kung hindi niya ito gagawin kung walang pangangailangan at kung ang anak na babae ay nalulugod na manatiling walang asawa. Ayon kay Pablo, ang pag-aasawa ay mabuti, ngunit ang manatiling dalaga ay mas mahusay. Sapagkat ang oras ay maikli at ang Panginoon ay babalik sa lalong madaling panahon, mas mahusay na italaga ang sarili nang nag-iisang pag-iisip sa paglilingkod ng Panginoon,“Kaya nga ang nagpapahintulot sa kaniyang anak na dalaga na mag-asawa ay gumagawa ng mabuti; at ang hindi nagpapahintulot na siya’y mag-asawa ay gumagawa ng lalong mabuti” (1 Cor 7:38).

Pakikipag-ugnayan (“Engagement”) Muna

Kung ang isang ama ay pipili na ibigay ang kanyang anak na babae, dapat magkaroon ng panahon ng pakikipag-ugnayan. Ang Biblia ay nagsasalita ng“kasunduan” kung saan ang mag-aasawa ay nangangako bago ang aktwal na kasal (Deut 20:7). Ang mga magulang ay nasasangkot at hinahangad ang kalooban ng Diyos. Ang pakikipag-ugnayan ay tungkol sa panukala, kapag ang parehong mga hanay ng mga magulang at ang mga anak ay sumasang-ayon bago magsimula ang mga plano sa kasal. Dapat ay may pinagkasunduan. Ang pakikipag-ugnayan ay hindi kasal at ang lalake at babae ay hindi pa mag-asawa. Hindi sila dapat na magkasama at hindi magkakaroon ng anumang sekswal na relasyon sa bawat isa. Ang pagsasama-sama sa mga araw ng Repormasyon ay isang kriminal na pagkakasala - ang parusa ay pagkabilanggo sa loob ng tatlong araw.

Susunod ay Kasal

Ang kasal ay dapat susunod sa lalong madaling panahon pagkatapos ng pakikipag-ugnayan. Dapat ipadala ang mga imbitasyon sa kasal sa pangalan ng mga magulang ng lalake at babae. Ang mga magulang at hindi ang mag-asawa ang mga nag-aanyaya. Ang kasal ay dapat sumasalamin sa kabanalan at hindi pagiging makamundo. Ang serbisyo ay isang sagrado at seryosong seremonya dahil sa panghabambuhay na pangako na gagawin sa harap ng Diyos at tao. Hindi ito ang oras para sa mga kalokohang bagay. Ang kasuutan ng babae ay dapat magpakita ng kalinisang-puri at kahinhinan at maging puti ang kulay.

Isang Kristiyanong Tahanan

Kapag mag-asawa na, itoy siguradong pupunta sa isang bagong paglalakbay na may mga bagong karanasan at hamon. Hindi na maglalakad nang mag-isa o gawin ang mga bagay na nag-iisa. Matutong mag-isip para sa isa’t isa, upang isaalang-alang ang buong tahanan, “hanggang sa mamatay tayo ay bahagi”. Tulad ng sinasabi sa Genesis 2:24, “Kaya’t iiwan ng lalake ang kaniyang ama at ang kaniyang ina, at makikipisan sa kaniyang asawa: at sila’y magiging isang laman.” Ang pagpapaliwanag na ito ay nagsasalita ng isang di-mapaghihiwalay na pagkakaisa na dapat tumagal ng buong buhay. Paano magkaroon ng isang masaya, malusog, maayos na buhay na may asawa? Sinasabi sa atin ng Diyos kung paano sa Genesis 2:18 nang sinabi Niya, “At sinabi ng Panginoong Dios, hindi mabuti na ang lalake ay magisa; siya’y ilalalang ko ng isang katulong niya.” Napakahalagang maintindihan kung ano ang papel ng bawa’t isa sa pamilya at bakit ginawa ng Diyos ang babae para sa lalake. Maraming mga pag-aasawa ang naghiwalay sapagkat tinatanggihan nila ang kanilang mga tungkulin sa Diyos bilang mag-asawa. Tandaan ang tatlong prinsipyong ito:

Ang Lalake ang Pangulo, Ang Babae and Katulong

Ang lalake ay ang pinuno at ang babae ay ang katulong. Ang pinakamainam na kasosyo at katulong na maaaring makuha ng lalake ay ang babae. Ang babae ay hindi gawa ng tao kundi ginawa ng Diyos. Ang ating Diyos ay perpekto na tagapagbigay ng kasama panghabangbuhay. “Ang bawa’t mabuting kaloob at ang bawa’t sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas, na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw, na walang pagbabago, ni kahit anino man ng pag-iiba.” (Santiago 1:17). Sinasabi ng Kawikaan 18:22, “Sinomang lalaking nakakasumpong ng asawa ay nakasumpong ng mabuting bagay, at nagtatamo ng lingap ng Panginoon.” Kung gayon dapat ituring ng asawang lalake ang kanyang asawa bilang isang napakahalaga sa kanyang buhay. Tutulungan Niya siya na maging espirituwal na lider na gusto ng Diyos sa kanya. Ang Diyos ay nagkaloob ng awtoridad sa tao upang manguna. Tulad ng kapangyarihan ni Cristo sa Simbahan, ang lalake ay may awtoridad sa kanyang asawa. Sinasabi sa 1 Mga Taga Corinto 11:3–4, “Datapuwa’t ibig ko na inyong maalaman, na ang pangulo ng bawa’t lalake ay si Cristo, at ang pangulo ng babae ay ang lalake, at ang pangulo ni Cristo ay ang Dios. Ang bawa’t lalaking nanalangin, o nanghuhula na may takip ang ulo, ay niwawalan ng puri ang kaniyang ulo.” Sinasabi ng 1 Timoteo 2:12–13, “Nguni’t hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo, ni magkaroon ng pamumuno sa lalake, kundi tumahimik. Sapagka’t si Adam ay siyang unang nilalang, saka si Eva…” Kapag ipinagbabawal ng Bibliya ang isang babae na magtuturo, hindi iyon nangangahulugang hindi siya o hindi maaaring magturo sa anuman at bawat sitwasyon. Alam natin na ang Bibliya ay nag-utos sa matatandang kababaihan na magturo sa mga mas batang babae, at ang mga ina ay kinakailangan na turuan ang kanilang mga anak (Tit 2:3–5). Ang pagbabawal sa pagtuturo dito ay may kinalaman sa makapangyarihang pagtuturo na nagmumula sa isang banal na ministeryo na ibinigay sa tao sa pamamagitan ng Diyos sa bahay man o sa simbahan (cf. 1 Tim 2:7).

1 Goldhill Plaza, #03-35, S(308899)
admin@truelifebpc.org.sg
6254 1287

© 2019 True Life Bible-Presbyterian Church