Back to 2019 Filipino Bible Fellowship Weekly List

True Life Bible-Presbyterian Church
FILIPINO BIBLE FELLOWSHIP

On Sundays at 3pm. Please contact Bro Jose Lagapa: 81853623 anytime.


Dear Brethren and Friends,

Welcome to the Filipino Bible Fellowship!

Another confirmation from the Lord for this article was FEBC Principal’s message last Monday morning chapel time. He mentioned one of the sayings of the founding Principal of FEBC, the Rev Dr Timothy Tow on the four temptations a Christian minister, “money, sex, pride and idleness.” The scripture passage includes “But in a great house there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth; and some to honour, and some to dishonour. If a man therefore purge himself from these, he shall be a vessel unto honour, sanctified, and meet for the master's use, and prepared unto every good work. Flee also youthful lusts: but follow righteousness, faith, charity, peace, with them that call on the Lord out of a pure heart” (2 Timothy 2:20–22). If you want to read this in English, please visit our church website to download at www.truelifebpc.org.sg/resources/tracts – Bro Jose

MGA PAYO BAGO ANG PAG-AASAWA GALING SA BIBLIA – 3

by Pastor Jeffrey Khoo

Iwasan ang Pakikiapid (Pakikipagtalik sa mga hindi kasal o “fornication”)

Ang pakikiapid ay mula sa salitang Griyego na “porno.” Iyan kung saan nakukuha natin ang salitang "pornograpiya". Ang pakikiapid ay tumutukoy sa lahat ng mga uri ng imoral na pag-uugali na sekswal, at ito ang nagpapalakas sa lahat ng uri ng masasamang mga hangaring sekswal. Dahil nabubuhay tayo sa panahon na laganap ang pornograpiya, mahalaga na sundin natin ang mga utos ng 2 Timoteo 2: 20–22 na nagsasabing, "Datapuwa't sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga sisidlang ginto at pilak, kundi mayroon din namang kahoy at lupa; at ang iba'y sa ikapupuri, at ang iba'y sa ikasisirang-puri. Kung ang sinoman nga ay malinis sa alin man sa mga ito, ay magiging sisidlang ikapupuri, pinakabanal, marapat gamitin ng mayari, nahahanda sa lahat ng gawang mabuti. Datapuwa't layuan mo ang masasamang pita ng kabinataan, at sundin mo ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pag-ibig, ang kapayapaan, kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis." Ang mga lalake at babae ay dapat panatilihin ang kanilang mga katawan na dalisay at ang utos na "layuan" ay hindi nangangahulugan ng isang pansamantalang pagtakas ngunit isang patuloy na paglalayo mula sa kasalanan at tukso. Ito ay tulad ng metal at magnet. Kailangan ang paglayo ng metal mula sa magnet, upang walang kapangyarihan itong maakit. Kailangan nating manatiling malinaw at manatiling malayo sa gayong imoralidad upang maging malinis tayo na mga instrumento para sa Diyos. Dapat iwasan ng lalake at babae na hindi pa kasal sa anumang pakikipag-ugnayang pisikal na nagpapalakas ng masasamang isip. Dapat nilang itaguyod ang kabanalan, na katuwiran, pananampalataya, pag-ibig sa kapwa, kapayapaan, sa mga tumatawag sa Panginoon mula sa isang dalisay na puso. Hindi sila dapat maglarong mag-asawa bago sila maayos na ikinasal at dapat na maiwasan ang lahat ng anyo ng imoralidad. Pansinin ang utos na "layuan…. ang masasamang pita ng kabinataan ".

Ang Kahalagahan ng Pagpapakabanal

Ang pagpapakabanal ay nagmula sa salitang Griego na “hagiazo” na nangangahulugang "upang gawing banal". Ito ang proseso kung saan ang isang mananampalataya ay nagiging higit na katulad ni Kristo. Ang patuloy na paghahalaga ng personal na kabanalan ay ang pagiging perpekto ng moralidad. Ang mga lalake at babae ay dapat hahangarin ang espirituwal na buhay at pagiging katulad ni Kristo, at nangangahulugan ito na ang kanilang panliligaw ay dapat na isagawa sa isang maka-Diyos at marangal na paraan na lumuluwalhati sa ating Panginoon. Sinasabi ng 1 Tesalonica 4: 4 na ang lalake ay dapat "makaalam na maging mapagpigil sa kaniyang sariling katawan sa pagpapakabanal at kapurihan." Ang "sariling katawan" dito ay maaring tumutukoy sa babae (cf. 1 Pedro 3: 7). Ang lalake ay dapat magkaroon ng kagalang-galang na mga hangarin sa isang babae. Hindi niya dapat gawin ito sa paraang nagpaparungis, nagpaparumi o nagkasala sa kanya. Dapat pakitunguhan ng lalake ang isang babae nang malumanay at magiliw. Dapat ay may maka-Diyos at tamang pag-uugali sa panliligaw. Ang lalake ay dapat na puputulin lahat ng malibog na mga pagnanasa at gagawa nang mahusay sa pagpapanatili ng kalinisang-puri. Ang babae sa kabilang banda ay dapat ipakita ang kanyang sarili hindi bilang isang layuning pang seksual na maaaring pagsamantalahan, ngunit isang malinis na kayamanan na protektado. Kaya’t mag-ingat sila kung paano magsuot!

Banal na Salita, Hindi “Hollywood”

Ang tradisyonal na panliligaw na nakasentro sa magulang ay pinalitan ngayon ng “try-your-luck,” or score-your-points "dating game". Ang "dating" ay tungkol sa mundo at hindi sa Salita ng Diyos. 1 Juan 2: 15–17 ay nagbabala, "Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sinoman ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kaniya ang pagibig ng Ama. Sapagka't ang lahat na nangasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. At ang sanglibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyaon; datapuwa't ang gumagawa ng kalooban ng Dios ay nananahan magpakailan man." Ang paraan ng sanlibutan ay tungkol sa "kasakiman ng kawalang-hiyaan (ibig sabihin, sobrang kahilingan sa sekswal), kahit na ang mga Gentil na hindi alam ang Diyos" (1 Thess 4: 5). Ito ay tungkol sa polusyon at hindi pinoprotektahan ang mga babae. Ang 1 Thessalonians 4: 6 ay nagbabala, "Na sinoma'y huwag lumapastangan at magdaya sa kaniyang kapatid sa bagay na ito: sapagka't ang Panginoon ay mapaghiganti sa lahat ng mga bagay na ito, na gaya naman ng aming ipinatalastas nang una na sa inyo at pinatotohanan." Ang pandaraya ay ang pagnakaw, pagkuha ng isang bagay na nabibilang sa iba. Sa kasong ito, nadadaya ang isang ama sa pagbibigay ng isang birhen na anak na babae, at ang kanyang hinaharap na asawa ay nadadayan din ng isang birhen babae bago ang kasal. Ang maka-Diyos na pamantayan at banal na pamantayan ay para sa kasintahang babae na iharap bilang isang malinis na birhen (cf. 2 Cor 11: 2). Taliwas sa paraan ng Diyos, ang paraan ng mundo na iniharap ng Hollywood ay kapwa mapagsamantala at masama. Ito ang daan ng mga magnanakaw. Ang mga mananampalataya ay dapat magpakasal sa mga mananampalataya at hindi mga hindi mananampalataya. Ang 2 Corinto 6:14 ay nagsabi, "Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisisampalataya: sapagka't anong pakikisama mayroon ang katuwiran at kalikuan? o anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman?" Walang espirituwal na relasyon sa pagitan ng isang Kristiyano at isang hindi mananampalataya. Sa Deuteronomio 7: 4, pinagbawalan ng Diyos ang mga Israelita sa pag-aasawa ng mga Canaanita, "Sapagka't kaniyang ihihiwalay ang iyong anak na lalake sa pagsunod sa akin, upang sila'y maglingkod sa ibang mga dios: sa gayo'y magaalab ang galit ng Panginoon laban sa iyo, at kaniyang lilipulin kang madali." Ang di-pantay na pamatok ay magreresulta sa isang pabalik-balik, o kahit isang pagbagsak mula sa pananampalataya.

Ang Panganib sa Pakikisama ng mga di Nagsisisampalataya

Ang trahedya ng mga kasal ni Solomon ay isang punto: "Ngunit mahal ni Haring Solomon ang maraming kakaibang babae, ... At nagkaroon siya ng pitong daang asawa, mga prinsesa, at tatlong daang babae: at ang kanyang mga asawa ay tumalikod sa kanyang puso .... At ang Panginoon ay nagalit kay Solomon" (1 Hari 11: 1–9). Ibinahagi ng Diyos ang kanyang kaharian dahil sa kanyang kasalanan. Ang isa pang masamang halimbawa ay si Ahab na nag-asawa ng napakagandang tanawin ngunit isang masamang babae sa Jezebel (1 Hari 16:31): "At ito ay nangyari na, na parang isang bagay na magaanin para sa kanya na lumakad sa mga kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nabat, na kinuha niya sa asawa na si Jezabel na anak ni Etbaal na hari ng mga Sidonio, at yumaon at naglingkod kay Baal, at sumamba sa kaniya." Ngunit walang katulad kay Ahab, na nagbebenta ng kanyang sarili upang gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon, na kinilos ni Jezabel na kanyang asawa (1 Hari 21:25). Ito ay lumapastangan sa Diyos at maraming mga mabubuting tao and nadali dahil sa kanyang ginawa. Mag-ingat, ang masamang pakikisama ay mapanganib!

1 Goldhill Plaza, #03-35, S(308899)
admin@truelifebpc.org.sg
6254 1287

© 2019 True Life Bible-Presbyterian Church