Back to 2019 Filipino Bible Fellowship Weekly List

True Life Bible-Presbyterian Church
FILIPINO BIBLE FELLOWSHIP

On Sundays at 3pm. Please contact Bro Jose Lagapa: 81853623 anytime.


Dear Brethren and Friends,

Welcome to the Filipino Bible Fellowship!

“Two is a confirmation” it is said! Last weekend, I was in Calvary Jaya Bible-Presbyterian Church in Kuala Lumpur, Malaysia. When Rev Lee Kim Shong, the Pastor gave me their weekly bulletin, I was surprised that the article published was Dr Khoo’s “Biblical Premarital Counsel” from the Burning Bush January 2019 issue. This is exactly the same article translated here into Tagalog for you. Coincidence? I believe not! God wants believers to be warned of the dangers and destructions of unbiblical marital relationships today. This is a global problem, but especially worse among us Filipinos! If you want to read this in English, please visit our church website to download at www.truelifebpc.org.sg/resources/tracts – Bro Jose

MGA PAYO BAGO ANG PAG-AASAWA GALING SA BIBLIA – 2

by Pastor Jeffrey Khoo

Isang Panghabangbuhay na Pangako

Nguni’t buhat nang pasimula ng paglalang, lalake at babaing ginawa niya sila. Dahil dito’y iiwan ng lalake ang kaniyang ama at ina, at makikisama sa kaniyang asawa; At ang dalawa ay magiging isang laman; kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Dios, ay huwag papaghiwalayin ng tao." (Mark 10:6–9). Ang salitang "makikisama" (Genesis 2:24, Mark 10:7) sa orihinal ay isang malakas na salita para sa pag-iisa o pagbubuo. Ito ay may ideya ng paghihinang sa dalawang piraso ng metal upang bumuo ng isang piraso. Ito ay isang permanenteng pagkakabit. Sinasabi ito sa atin para maintindihan na ang pag-aasawa ay dapat na isang panghabangbuhay na unyon at pangako. Kaya ang panata, "hanggang sa kamatayan ay magkabahagi tayo." Ang diborsiyo ay hindi dapat maging isang opsyon para sa mga Kristiyano; hindi ito dapat sa bokabularyo ng isang mananampalataya. Maaaring hindi madali ang buhay ng pag-aasawa at maaaring mahirap, ngunit sinabi ng Diyos na naroroon Siya upang tumulong. Sinasabi sa atin ni Jesus, “Hindi mangyayari ito sa mga tao; datapuwa’t sa Dios ang lahat ng mga bagay ay mangyayari." (Matthew 19:26). Kapag ang mag-asawa ay nagtutulungang lumalaki nang higit pa para maging katulad ni Cristo, ang kanilang kasal ay magiging mas matamis at mas lalong tatamis. Ginagawa ito ng Diyos at hindi kataka-taka na sinabi ni Martin Luther, “Ang buhay ng mag-asawa, kung nasa pananampalataya sila, ay nararapat na mas mataas kaysa sa mga tanyag sa mga himala." Sa katunayan, ang isang mapalad at matagumpay na pag-aasawa ay mas mahusay kaysa mga himala.

Pag-aasawa ng Isang Lalake at Isang Babae

Sinasabi sa Genesis 1:27 na “nilalang ng Diyos ang lalake at babae." Tandaan na ito ay sa pagitan ng isang lalake at isang babae, at pansinin na ito ay isahang lalake at isahang babae. Isang Eba lamang ang ginawa para kay Adan, hindi marami. Kaya, ang isang kasal ay dapat na monogamya. Ang relasyon na homoseksuwal ay kasuklamsuklam sa Diyos: "Huwag kang sisiping sa lalake ng gaya sa babae: karumaldumal nga." (Leviticus 18:22, tingnan din Genesis 19:1–24; Romans 1:23–24).

Sang-ayon sa Panliligaw

Ayon sa kaugalian, ang mga magulang ay malalim na kasangkot sa paghahanap ng isang asawa para sa kanilang mga anak. Halimbawa si Abraham ang nagpahahanap sa asawa ni Isaac at ginawa ito alinsunod sa kalooban at tipan ng Diyos na magkakaroon siya ng maraming anak (Genesis 15:4–5). May karunungan sa paglahok ng mga magulang. Sinabi ni Calvin, "Dahil dito, ang kawalang kabuluhan ng mga kabataan ay dapat pigilan, upang hindi sila makakasalubong ng mga kasambahay na hindi kumunsulta sa kanilang mga ama." Noong nakaraan, ang mga bata ay nalulugod na maging kasangkot ang kanilang mga magulang. Hindi ito tungkol sa kung sino ang gusto ng mga magulang o sapilitang pag-aasawa, ngunit ang pag-aasawa ay kung saan hinahanap ang payo ng mga magulang at nakuha ng anak ang pahintulot nila. Mayroong magkaparehong tiwala sa pagitan ng mga magulang at mga anak. Ang mabuting relasyon at pakikipag-ugnayan na ito ay batay sa utos ng Diyos para sa mga bata na igalang ang kanilang mga magulang at pakinggan ang kanilang karunungan. Sinasabi ng Mga Kawikaan 1:8–9, "Anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama, at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina: Sapagka’t sila’y magiging tali ng biyaya sa iyong ulo, at mga kuwintas sa ligid ng iyong leeg." Kapag ang mga magulang ay mapagmahal at maingat na mga tagapag-alaga ng kanilang mga anak na babae, ang mga manliligaw ay darating na may marangal na hangarin. Alamin na ang panliligaw ay itinatag noong simula nang ginawa ng Diyos para kay Adan ang asawa at pagkatapos ay dinala siya sa kanya. Kahit na ngayon, ang Diyos ay kasangkot sa pagdadala ng isang lalake at isang babae na magkasama sa banal na pag-aasawa. Ang Diyos ay ang Perpektong Tagapaghanap ng kapares para sigurado at hindi maaaring magkamali. At ito ay mangyayari kapag ang mananampalataya ay naghahanap ng kalooban at karunungan ng Diyos sa paghahanap ng isang asawa. Ngayon, ang panliligaw sa sinasabi ng Bibliya ay hindi dapat malito sa paganong pagtutugma kung saan ang pag-aasawa ay pinipilit sa mga bata batay sa mga pamahiin o desisyon ng mga magulang. Ang mga magulang ay dapat na kasangkot sa kasal ng kanilang mga anak ngunit hindi nila dapat pilitin ang kanilang mga anak sa pag-aasawa. Sa sapilitang pag-aasawa, tama ang sinabi ni Calvin na, "Huwag ipilit ng ama ang kanyang mga anak sa pag-aasawa maliban sa kanilang mabuting kalooban at pagsang-ayon." Ang mga magulang ay dapat malaman na bagama’t ang kanilang responsibilidad ay "upang masiguro ang kanilang mga anak na babae sa mabubuting buhay, sila ay hindi pinahihintulutan na maging malupit na itatalaga sila sa kahit anong mga asawang iniisip nila na walang pagkonsulta sa kanilang mga anak." Ang mga bata ay dapat ding maging maingat sa kanilang mga magulang at hindi gumawa ng mga independenteng desisyon nang hindi pagkonsulta sa kanila. Dapat magkaroon ng kapwa pagmamalasakit. Dapat itong bigyang-diin na tanging ang mga mananampalataya ay dapat na hinahangad para sa isang asawa. Ang unang kailangan ay dapat na tunay na ipinanganak na muli (born-again), tulad ng ipinahayag ni Abraham na ang asawa ni Isaac ay hindi dapat maging isang Canaanita kundi isang mananampalataya ng parehong Diyos (Genesis 24:3–4). Nagbabala si Calvin laban sa pagsisimula ng isang malapit na kaugnayan sa isang hindi mananampalataya, "ngunit kung lalapit tayo at ang isang mas mahigit na paglalapit ay lumabas, para na ring binuksan natin ang pintuan katulad ng kay Satanas... Samakatuwid, para na rin tayong nakikihalubilo sa mga sumasamba sa idolo, sinadya at kusang-loob na itinalaga ang ating sarili sa mga diyus-diyosan." Sa wakas, sa pagtukoy kung sino ang magiging asawa ng isa, ayon sa tiyak na kalooban ng Diyos, kailangan ang paglalapat ng Pakikipagtulungang Kalooban ng Diyos. Sa kaso nina Isaac at Rebeka, ang dalangin ng isang lingkod para sa isang palatandaan (Genesis 24:12–14) ay sinagot kaagad (Genesis 24:15). Nalulugod ang Diyos na makipagtulungan sa Kanyang mga anak kapag nananalangin sila at maaari Niyang sagutin sila lalo na kapag nasa mahalagang sitwasyon sila at nangangailangan ng Kanyang tulong.

Hindi Sang-ayon sa “Dating”

Ang “dating” ay isang imbento ng ika-20 siglo at hindi pangkaraniwang bagay. Ito ay mula sa modernong panahon ng paghihimagsik laban sa awtoridad. Nais ng mga kabataan na maging malaya mula sa pangangasiwa ng magulang, maging libre upang maghasik ng kanilang masasamang gawain. Nais nilang mag-eksperimento sa pagtatalik at makaranas sa maraming mga kasosyo na maaari nilang gaggawin sa kanilang paghahanap para sa isang angkop na asawa. Iniisip nila na ang magandang pakikipagtalik ay katumbas ng mabuting asawa. Ito ay lubos na makasarili at pangkatawan, mapanganib at mapangwasak!

Salita ng Diyos, Hindi Paraan ng Mundo

Mahalaga para sa mga kalalakihan at kababaihan na malaman kung paano gagawin ang panliligaw upang mapanatili ang malusog na relasyon. Sinasabi ng 1 Tesalonica 4: 3–4, "Sapagka’t ito ang kalooban ng Dios, sa makatuwid baga’y ang inyong pagpapakabanal, na kayo’y magsiilag sa pakikiapid; Na ang bawa’t isa sa inyo’y makaalam na maging mapagpigil sa kaniyang sariling katawan sa pagpapakabanal at kapurihan," Sa isang panliligaw, ang isa ay dapat magsagawa ng isang malinis na paraan. Ang mga motibo sa panliligaw ay dapat na dalisay at panatilihing dalisay. Ang motibo ay hindi upang samantalahin ang katawan ng bawat isa kundi upang bigyang buhay ang isa’t isa. Ang isang malusog na panliligaw ay isa na nagpapalaki sa pananampalataya at hindi sa kasakiman. Ito ay isang panahon upang ang dalawang mananampalataya ay humahanap ng kalooban at direksyon ng Diyos para sa kanilang buhay. Sinasabi sa Kawikaan 3:5–8, "Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan: Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, at kaniyang ituturo ang iyong mga landas. Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata; matakot ka sa Panginoon, at humiwalay ka sa kasamaan: Magiging kagalingan sa iyong pusod, at utak sa iyong mga buto.”

1 Goldhill Plaza, #03-35, S(308899)
admin@truelifebpc.org.sg
6254 1287

© 2019 True Life Bible-Presbyterian Church