Back to 2019 Filipino Bible Fellowship Weekly List

True Life Bible-Presbyterian Church
FILIPINO BIBLE FELLOWSHIP

On Sundays at 3pm. Please contact Bro Jose Lagapa: 81853623 anytime.


Dear Brethren and Friends,

Welcome to the Filipino Bible Fellowship!

Almost half of our members in the FilBF are single and of marriageable age. As a parent, I find Pastor Jeffrey Khoo’s “Premarital Counsel from the Bible” an important read for all of us. Be it for those who are praying for a lifetime partner or parents who are praying for their children’s lifetime partner, the Word of God is always the best source for guidance and leading. This is the Tagalog translation hoping that it will help some of our brethren to understand better this important topic. Our country’s state concerning marital relationships is very chaotic because we leave out the Word of God as our authority in faith and practice. It is not too late for us to live right according to God’s Word. If you want to read this in English please visit our church website to download www.truelifebpc.org.sg/resources/tracts – Bro Jose

MGA PAYO BAGO ANG PAG-AASAWA GALING SA BIBLIA

by Pastor Jeffrey Khoo

Kaya't iiwan ng lalake ang kaniyang ama at ang kaniyang ina, at makikipisan sa kaniyang asawa: at sila'y magiging isang laman” (Genesis 2:24).

Sa panahong laganap na ang kawalang delikadesa at imoralidad, ang mga kabataan ay dapat "mag-ingat sa kanilang sarili, baka sa madulas na yugto ng kanilang edad, ang masamang pita ng laman ay aakit sa kanila sa maraming mga krimen. Sapagkat sa edad na ito, ay mas mataas ang pag-aabuso sa kalayaan at itoy nanaig sa lahat ng dako, upang walang kahinahunan na pumipigil sa mga kabataan mula sa kahiya-hiyang asal." (John Calvin). Mayroong maraming kamangmangan, pagkalito, at paghihimagsik sa ngayon laban sa Diyos sa Kanyang itinatag na mabuting pagpapakasal. Dahil dito magiging mabuti para sa lahat ng mag-asawa at lahat ng nagnanais mag-asawa na maghahanda para sa malaking araw sa pamamagitan ng pagbibigay pansin sa doktrina ng pag-aasawa gaya ng itinuturo sa Biblia.

Banal na Institusyon ng Pag-aasawa

May isang tunay na pangangailangan ngayon upang bumalik sa orihinal na layunin at panukala ng Diyos at ibalik ang kabanalan ng pag-aasawa. Ito ay dahil sa kasalanan na nagdulot ng malaking pagkabagabag at pagkasira sa mga relasyon sa lalake at babae at sa institusyon ng pag-aasawa. Mayroong kalat na kalokohan ngayon. Katulad ng pornograpiya, ang pakikipagtalik o ang pagsasamang manirahan kahit hindi pa kasal, pagpapalaglag, pagdiborsyo, mga sekswal na krimen atbp. ay mas lalo ng laganap ngayon. Ang Biblia ay nag-uutos, "Datapuwa't layuan mo ang masasamang pita ng kabinataan, at sundin mo ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pagibig, ang kapayapaan, kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis" (2 Timothy 2:22). Ang mga kabataan ay dapat mag-ingat sa mga panlilinlang na sekswal at sa lahat ng anyo ng mga makasalanang pagnanasa. Ang mga may-asawa ay dapat din na makinig sa babalang ito, "Maging marangal nawa sa lahat ang pagaasawa, at huwag nawang magkadungis ang higaan: sapagka't ang mga mapakiapid at ang mga mapangalunya ay pawang hahatulan ng Dios" (Hebrews 13: 4). Uunahin muna natin ang importanteng tanong: Ano ba ang pag-aasawa?

Ito ay Isang Relasyon sa Tipan

Ang pag-aasawa ay isang sagradong institusyon na nilikha ng Diyos (Genesis 1:26–29). Nilalang ng Diyos ang lalake at babae. "At nilalang ng Panginoong Dios ang tao sa alabok ng lupa, at hiningahan ang kaniyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay; at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. ... At hinulugan ng Panginoong Dios ng di kawasang himbing ang lalake, at siya'y natulog: at kinuha ang isa sa kaniyang mga tadyang at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon: At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Dios sa lalake ay ginawang isang babae, at ito'y dinala niya sa lalake."(Genesis 2:7, 21–22). Tandaan na ang Diyos ang nagdala ng babae patungo sa lalake. Ito ay isang magandang bagay. Ang Diyos ay Tagapamagitan at Tagapayo ng pag-aasawa. Dahil dito, dapat Siya palagi ang nasa larawan sa isang relasyon sa pag-aasawa. Ang kasal ay hindi isang “bilateral” ngunit isang “trilateral” na relasyon. Ang tatlo ay hindi magulo kapag ang Diyos ang pangatlo. "Muli, kung ang dalawa ay mahigang magkasama, may init nga sila: nguni't paanong makapagpapainit ang isa na nagiisa? At kung ang isang tao ay manaig laban sa kaniya na nagiisa, ang dalawa ay makalalaban sa kaniya; at ang panaling tatlong ikid ay hindi napapatid na madali" (Ecclesiastes 4: 11–12). Ang problema ngayon ay kinuha ang Diyos palabas ng larawan. Ang pagkasira ng kasal ay karaniwan dahil sa pagkasira sa personal na paglalakad kasama ang Diyos. Sinabi ni Calvin na ang pag-aasawa "ay isang tipan na itinuturing ng Diyos." Sinasabi ng Malakias 2:14 na ang kasal ay isang tipan, "Gayon ma'y inyong sinasabi, Bakit? Sapagka't ang Panginoon ay naging saksi sa iyo at sa asawa ng iyong kabataan, na ginawan mo ng paglililo, bagaman siya'y iyong kasama, at siyang asawa ng iyong tipan.” Ano nga ba ang tipan ng pag-aasawa? Ang tipan ng pag-aasawa ay isang taimtim na kasunduan sa harap ng Diyos sa pagitan ng isang lalake at babae na maging matapat at mapagmahal sa bawat isa ng buong buhay. Ang isang tipan ay may mga patakaran. Ang mga patakarang ito ay itinakda ng Diyos. Kung gusto natin na pagpapalain ang ating pag-aasawa, kailangan nating gagawin ito sa pamamagitan ng mga patakaran ng Diyos. Ang kasal ay masisira kapag sinisira natin ang tipan sa pamamagitan ng paglabag sa Kanyang mga panununtunan.

Ang mga patakaran ng Diyos ay matagpuan sa Biblia. Ang lahat na mga lumiligaw at ang mga mag-asawa na ay dapat na patuloy at magkasamang mag-aaral ng Biblia. "Sa paano lilinisin ng isang binata ang kaniyang daan? Sa pagdinig doon ayon sa iyong salita. Hinanap kita ng aking buong puso: Oh huwag nawa akong malihis sa iyong mga utos. Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso: upang huwag akong magkasala laban sa iyo" (Psalm 119: 9–11). "At iyong iingatan ang kaniyang mga palatuntunan at ang kaniyang mga utos, … upang ikabuti mo, at ng iyong mga anak pagkamatay mo, at upang iyong mapalaon ang iyong mga araw sa ibabaw ng lupaing yaon, na ibinigay sa iyo magpakailan man ng Panginoon mong Dios" (Deuteronomy 4:40).

Para sa Pagsasama

Sa Genesis 2:18–25, makikita natin ang paglikha ng Diyos sa Halaman ng Eden. Nakita ng Diyos na hindi mabuti para sa lalake na nag-iisa. "At sinabi ng Panginoong Dios, Hindi mabuti na ang lalake ay magisa; siya'y ilalalang ko ng isang katulong niya" (Genesis 2:18). Kaya ginawa Niya kay Adan ang isang katulong, isang kasama, isang asawa. Dinisenyo ito ng Diyos na maganda at maingat na ginawa ang isang babae, at dinala niya ito patungo sa lalake (Genesis 2:22). Isa siyang perpektong kasama! Ang babae ay nilikha upang maging katulong ng lalake, ibig sabihin, isang katulong na angkop para sa kanya ngunit hindi mas mababa sa kanya. Parehong ang lahat ng mga kalalakihan at kababaihan ay nilikha ng pantay at mahalaga sa Diyos. Kahit na ang mga ito ay pantay bilang mga tao, ang bawat isa ay may kani-kanilang mga natatanging tungkulin. Ang lalake ay may tungkulin sa Diyos na maging lider at pinuno ng sambahayan; ang babae naman ay ginawa upang tulungan ang lalake na tuparin ang papel na ito.

Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong sariling asawa, na gaya ng sa Panginoon. Sapagka't ang lalake ay pangulo ng kaniyang asawa, gaya naman ni Cristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Datapuwa't kung paanong ang iglesia ay nasasakop ni Cristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kani-kaniyang asawa sa lahat ng mga bagay. Mga lalake, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, gaya naman ni Cristo na umibig sa iglesia, at ibinigay ang kaniyang sarili dahil sa kaniya; Upang kaniyang pakabanalin ito, na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita, Upang ang iglesia ay maiharap sa kaniyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anomang gayong bagay; kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Gayon din naman nararapat ibigin ng mga lalake ang kani-kaniyang sariling asawa, na gaya ng kanilang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kaniyang sariling asawa ay umiibig sa kaniyang sarili: Sapagka't walang sinoman na napoot kailan man sa kaniyang sariling katawan; kundi kinakandili at minamahal, gaya naman ni Cristo sa iglesia; Sapagka't tayo ay mga sangkap ng kaniyang katawan. Dahil dito'y iiwan ng lalake ang kaniyang ama at ina, at makikisama sa kaniyang asawa; at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila: datapuwa't sinasalita ko ang tungkol kay Cristo at tungkol sa iglesia. Gayon man ay umibig naman ang bawa't isa sa inyo sa kani-kaniyang sariling asawa gaya ng sa kaniyang sarili; at ang babae ay gumalang sa kaniyang asawa" (Ephesians 5:22–33).

Ang gayong espirituwal na samahan ay magreresulta sa isang mahusay at maunlad na buhay. “Kung paanong hahabulin ng isa ang isang libo, At ang dalawa'y magpapatakas sa sangpung libo, Malibang ipagbili sila ng kanilang Bato, At ibigay sila ng Panginoon?” (Deuteronomy 32:30). Gayunpaman, kapag ang ibinigay na huwaran ng Diyos para sa pagkakaisa ng pamilya ay nakabaligtad - kapag ang babae ay nagsusuot ng pantalon at ang lalake ay dumaong sa palengke – may pagkakalito at kaguluhan sa pamilya. Kapag ang mga ginagampanan ng lalake at babae ay nababago, makikita natin ang pagkasira ng pag-aasawa, pagkasira ng pamilya, at ang pagkasira ng lipunan. Ang pag-aasawa ay isang angkop na kabutihan sa loob ng plano ng Diyos. Ang lipunan ay malakas lamang tulad ng isang maayos na pag-aasawa at pamilya. Ngunit ang pornograpiya, pangangalunya, poligamya, homoseksuwalidad atbp ay magwawasak ng pag-aasawa at pamilya at magdulot ng pagbagsak ng lipunan. (Itutuloy)

1 Goldhill Plaza, #03-35, S(308899)
admin@truelifebpc.org.sg
6254 1287

© 2019 True Life Bible-Presbyterian Church