Back to 2018 Filipino Bible Fellowship Weekly List

True Life Bible-Presbyterian Church
FILIPINO BIBLE FELLOWSHIP

On Sundays at 3pm. Please contact Bro Jose Lagapa: 81853623 anytime.


Dear Brethren and Friends,

Welcome to the Filipino Bible Fellowship!

Money matters especially for us Filipinos! Today’s article is the Tagalog version of what our Pastor, the Rev Dr Jeffrey Khoo published on 5 August 2018 in the True Life BPC Weekly entitled “Money Matters in the Bible.” Let us read these verses from God’s Word so we will know how the Lord wants us to handle our finances for His glory and honour! – Bro Jose.

“USAPANG PERA SA BIBLIA”

Matthew 6:24, “Walang taong makapaglilingkod sa dalawang panginoon: sapagka’t sa dalawa ay kamumuhian niya ang isa, at iibigin ang isa pa; o kaya naman siya ay papanig sa isa, at lalaitin ang isa. Kayo ay hindi maaaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan [pera].”

Mark 4:19, “At ang mga alalahanin ng sanlibutang ito, at ang panlilinlang ng mga kayamanan, at ang mga pita ng ibang mga bagay na pumapasok, ay pumipigil sa salita, at ito ay nagiging di-mabunga.”

Proverbs 23:4–5, “Huwag kang mainip sa pagyaman; tumigil ka sa iyong sariling karunungan. Iyo bang itititig ang iyong mga mata sa wala? Sapagka't ang mga kayamanan, ay tunay na nagsisipagpakpak, gaya ng aguila na lumilipad sa dakong langit.”

James 5:1–3, “Halikayo ngayon, kayong mayayamang mga tao, manangis at humagulhol dahil sa inyong mga paghihirap na darating sa inyo. Ang inyong kayamanan ay nabulok, at ang inyong mga damit ay kinain ng tanga. Ang inyong ginto at pilak ay kinalawang; at ang kalawang ng mga ito ay magiging isang saksi laban sa inyo, at kakainin ang inyong laman gaya ng apoy. Kayo ay nag-imbak ng kayamanang sama-sama para sa huling mga araw.”

Proverbs 11:28, “Siyang tumitiwala sa kaniyang mga kayamanan ay mabubuwal: nguni't ang matuwid ay mamumukadkad na parang sariwang dahon.”

Luke 8:14,At yaong nalaglag sa gitna ng mga tinik ay sila, na, nang sila ay makarinig, ay humahayo, at napipigilan ng mga alalahanin at mga kayamanan at mga kalayawan ng buhay na ito, at hindi nagkakaroon ng bunga sa pagkakasakdal.”

Ecclesiastes 5:10, “Siyang umiibig sa pilak ay hindi masisiyahan sa pilak; o siya mang umiibig sa kasaganaan ng pakinabang: ito man ay walang kabuluhan.”

Proverbs 11:4, “Ang mga kayamanan ay walang kabuluhan sa kaarawan ng poot: nguni't ang katuwiran ay nagliligtas sa kamatayan.”

1 Timothy 6:17–19, “Utusan sila na mga mayayaman sa sanlibutang ito, na sila ay huwag maging mapagmataas, ni magtiwala sa walang-katiyakang mga kayamanan, kundi sa buhay na Diyos, nagbibigay sa atin nang sagana sa lahat ng mga bagay upang ikasiya; Upang sila ay gumawa ng mabuti, na sila ay maging mayaman sa mga mabubuting gawa, handa sa pagbabahagi, nagnanais na magbahagi.

1 John 2:15–17, “Huwag ibigin ang sanlibutan, ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sinumang tao ang umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kaniya ang pag-ibig ng Ama. Sapagka’t ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pita ng laman, at ang pita ng mga mata, at ang kapalaluan ng buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. At ang sanlibutan ay lumilipas, at ang pita nito: datapuwat siya na gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailan man.” Psalm 49:10–12, “Sapagka't nakikita niya na ang mga pantas ay nangamamatay, ang mangmang at gayon din ang hangal ay nililipol, at iniiwanan ang kanilang kayamanan sa mga iba. Ang kanilang pagiisip sa loob ay, na ang kanilang mga bahay ay mananatili magpakailan man, at ang kanilang mga tahanang dako ay sa lahat ng sali't saling lahi; tinatawag nila ang kanilang mga lupain ayon sa kanilang sariling mga pangalan. Nguni't ang tao'y hindi lalagi sa karangalan: siya'y gaya ng mga hayop na nangamamatay.”

Psalm 62:10, “Huwag kang tumiwala sa kapighatian, at huwag maging walang kabuluhan sa pagnanakaw: kung ang mga kayamanan ay lumago, huwag ninyong paglalagakan ng inyong puso.”

Luke 16:13–15, “Walang lingkod na maaaring paglingkuran ang dalawang panginoon: sapagka’t sa dalawa ay kamumuhian niya ang isa, at iibigin ang isa pa; o kaya ay papanig sa isa, at lalaitin ang isa pa. Kayo ay hindi maaaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. At ang mga Fariseo rin, na mga sakim, ay narinig ang lahat ng mga bagay na ito: at siya ay kanilang tinuya. At sinabi niya sa kanila, Kayo yaong mga nagpapawalang-sala ng inyong mga sarili sa harap ng mga tao; datapuwa’t nalalaman ng Diyos ang inyong mga puso: sapagka’t yaong lubhang itinataas sa gitna ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos.”

“TUNGKOL SA PAGKAKONTENTO”

Philippians 4:11–13,Hindi sa ako ay nagsasalita tungkol sa pangangailangan: sapagka’t natutunan ko sa anumang kalagayan ako naroroon, na kalakip niyaon ay maging panatag.” Kapuwa ko nalalaman kung paano maging mababa, at nalalaman ko kung paano maging sagana: sa bawa’t dako at sa lahat ng mga bagay ako ay tinuruan kapuwa na maging busog at maging gutom, kapuwa sumagana at magtiis ng pangangailangan. Magagawa ko ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Cristo na nagpapalakas sa akin.”

1 Timothy 6:6–12, “Datapuwa’t ang pagkamaka-Diyos na may pagkakontento ay malaking kapakinabangan. Sapagka’t tayo ay walang-anumang dinala sa sanlibutang ito, at ito ay tiyak na wala tayong anumang madadalang palabas. At sa pagkakaroon ng pagkain at kasuutan ay hayaan tayong makontentong kalakip nito. Subali’t sila na magiging mayayaman ay nahuhulog sa tukso at sa bitag, at sa maraming hangal at mga nakapipinsalang pita, na naglulunod sa mga tao sa pagkasira at kapahamakan. Sapagka’t ang pagmamahal sa salapi ay ang ugat ng lahat ng kasamaan: na samantalang ang ilan ay nag-iimbot, ay naligaw sila mula sa pananampalataya, pag-ibig, katiyagaan, kaamuan. Ipakipaglaban ang mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya, panghawakan ang buhay na walang-hanggan kung saan ikaw rin ay tinawag, at nagpahayag ng mabuting pahayag sa harap ng maraming mga saksi.”

2 Corinthians 12:9–10, “At sinabi niya sa akin, Ang aking biyaya ay sapat para sa iyo: sapagka’t ang aking kalakasan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Lalong may –katuwaan samakatuwid na ako ay bagkus magmamapuri sa aking mga kahinaan, upang ang kapangyarihan ni Cristo nawa ay manahan sa akin. Samakatuwid ako ay nalulugod sa mga kahinaan, sa mga kahihiyan, sa mga pangangailangan, sa mga pag-uusig, sa mga kahapisan alang-alang kay Cristo: sapagka’t kapag ako ay mahina, sa gayon ako ay malakas.”

Romans 8:28, 32, 35, 37–39, “At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay samang-samang gumagawa para sa kabutihan nila na umiibig sa Diyos, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa kaniyang layunin…Siya na hindi ipinagkait ang kaniyang sariling Anak, kundi ibinigay siya para sa ating lahat, paano bang hindi siya na kasama niya ring magbibigay nang walang-bayad sa atin ng lahat ng mga bagay?...Sino ba ang maghihiwalay sa atin mula sa pag-ibig ni Cristo? Ang kapighatian ba, o kagipitan, o pag-uusig, o kagutuman, o kahubaran, o panganib, o tabak?...Hindi, sa lahat ng mga bagay na ito ay higit pa tayo kaysa sa mga mananagumpay sa pamamagitan niya na umibig sa atin. Sapagka’t ako ay nakatitiyak, na hindi ang kamatayan, ni ang buhay, ni mga anghel, ni mga pamunuan, ni mga kapangyarihan, ni mga bagay sa kasalakuyan, ni mga bagay na darating, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang anumang ibang nilalang, ay makakayang ihiwalay tayo mula sa pag-ibig ng Diyos, na na kay Cristo Jesus na ating Panginoon.”

Job 36:11, “Kung sila'y makinig at maglingkod sa kaniya, kanilang gugugulin ang kanilang mga kaarawan sa kaginhawahan, at ang kanilang mga taon sa kasayahan.”

Proverbs 19:23–24, “Ang pagkatakot sa Panginoon ay patungo sa kabuhayan; at ang nagtatangkilik noon ay tatahang may kasiyahan: hindi siya dadalawin ng kasamaan. Idinadampot ng tamad ang kaniyang kamay sa pinggan, at hindi na magsusubo pa sa kaniyang bibig uli.

1 Goldhill Plaza, #03-35, S(308899)
admin@truelifebpc.org.sg
6254 1287

© 2019 True Life Bible-Presbyterian Church